Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-42

RK-18-2009-42.doc  RK-18-2009-42pr1.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-18-2009-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Střední průmyslové školy Třebíč (dále jen škola) žádá svého zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz o částku 660 tis. Kč na uhrazení nákladů spojených s havárií vodovodního potrubí. Z žádosti uvedené v příloze 1 materiálu RK-18-2009-42 vyplývá, že dne 30. 3. 2009 zjistila škola havárii vodovodního potrubí pod vozovkou vjezdu na parkoviště školy mezi budovou strojírenské haly a kuchyní. Oprava havárie si vyžádala celkové náklady ve výši 1 737 tis. Kč. Tyto náklady zahrnují: vyhledání závady, opravu vodovodního potrubí a zejména únik vody (vodné a stočné). Z celkových nákladů představuje obvyklá spotřeba v 1. čtvrtletí částku 330 tis. Kč.
Škola dojednala s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno (dále jen VAS, a.s.) snížení platby za stočné a byl jí doručen dobropis na částku 368 tis. Kč. Zbývající částku ve výši
1 039 tis. Kč je škola povinna firmě VAS, a.s. uhradit.
Škola navrhuje zaplatit ze svých prostředků (fondů) částku 379 tis. Kč, tj. z investičního fondu použít 79 tis. Kč a z rezervního fondu použít 300 tis. Kč.
Z předpokládaného zůstatku investičního fondu ve výši 279 tis. Kč si chce škola ponechat 200 tis. Kč na bezpečnostní folie na sklo v archivu, v přízemní odborné laboratoři a ve školní jídelně. Zbývající částku ve výši 79 tis. Kč škola navrhuje použít na úhradu faktury za havárii vodovodního potrubí.
Z plánovaného použití rezervního fondu ve výši 500 tis. Kč škola navrhuje použít částku 300 tis. Kč na úhradu výše uvedené faktury.
O zbývající částku ve výši 660 tis. Kč žádá škola svého zřizovatele.
Na škodu vzniklou výše uvedenou havárii vodovodního potrubí se nevztahuje pojistná smlouva.

Stav fondů školy v roce 2009 schválených usnesením 0503/12/2009/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2009 je 273 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 3 213 tis. Kč. Použití IF 3 207 tis. Kč (venkovní relaxační kout pro žáky 120 tis. Kč, opravy WC v 1. NP 300 tis. Kč, rekonstrukce CNC frézky 350 tis. Kč, Inventor Profesional 2009 EDU CZ 60 lic. 80 Kč, profesionální sekačka 205 tis. Kč, Tektronix HC-TDS 2014 195 tis. Kč, měřící pracoviště (osciloskop + generátor) 70 tis. Kč, osciloskop 2 ks 100 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 1 787 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 279 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2009 je 408 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 128 tis. Kč. Použití RF 500 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 36 tis. Kč.

Návrh na úpravu IF a RF:
- stav IF k 1. 1. 2009 je 273 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 3 213 tis. Kč. Použití IF 3 286 tis. Kč (venkovní relaxační kout pro žáky 120 tis. Kč, opravy WC v 1. NP 300 tis. Kč, rekonstrukce CNC frézky 350 tis. Kč, Inventor Profesional 2009 EDU CZ 60 lic. 80 Kč, profesionální sekačka 205 tis. Kč, Tektronix HC-TDS 2014 195 tis. Kč, měřící pracoviště (osciloskop + generátor) 70 tis. Kč, osciloskop 2 ks 100 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 1 866 tis. Kč - odvod zvýšen o částku 79 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 200 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2009 je 408 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 128 tis. Kč. Použití RF 500 tis. Kč (z toho 300 tis. Kč na úhradu faktury za havárii vodovodního potrubí, 200 tis. Kč k dokrytí deficitu provozních prostředků). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 36 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o částku 79 tis. Kč a současně zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 660 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň navrhuje pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 739 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s úhradou faktury havárie vodovodní potrubí dle materiálu RK-18-2009-42 a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu
o 79 tis. Kč. Dále navrhuje radě udělit souhlas se změnou použití investičního a rezervního fondu dle materiálu RK-18-2009-42.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 19. 5. 2009 je 23 510 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední průmyslové škole Třebíč, IČ 66610702, ve výši 79 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-42;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední průmyslové škole Třebíč, IČ 66610702, ve výši 739 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s havárií vodovodního potrubí;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 79 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 79 tis. Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 660 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 660 tis. Kč;
* pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 739 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 79 tis. Kč;
souhlasí
* s úpravou a použitím investičního fondu Střední průmyslové školy Třebíč, IČ 66610702, za účelem použití dle materiálu RK-18-2009-42;
* s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u Střední průmyslové školy Třebíč, IČ 66610702, za účelem použití dle materiálu RK-18-2009-42.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
Termín červenec 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz