Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 18/2009, které se bude konat dne 26.05.2009 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2009
2. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-18-2009-02)
3. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-18-2009-03)
4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Mohelno
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-18-2009-04)
5. Uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-18-2009-05)
6. Uzavření smlouvy zakládající Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou provedení stavby na pozemcích kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-18-2009-06)
7. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-18-2009-07)
8. Uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby III/3992 Krokočín most 3992-1
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-18-2009-08)
9. Uzavření smluv zakládajících právo investorů provést stavbu v rámci přípravy stavby III/4104 Loukovice průtah
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-18-2009-09)
10. Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-18-2009-10)
11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-18-2009-11)
12. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-18-2009-12)
13. Koupě pozemku v k. ú. a obci Blatnice - žádosti spoluvlastníků o zvýšení schválených výkupních cen
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-18-2009-13)
14. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-18-2009-14)
15. Smlouva o výpůjčce na nemovitý majetek v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-18-2009-15)
16. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-18-2009-16)
17. II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemene
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-18-2009-17)
18. Žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-18-2009-18)
19. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Jihlava
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-18-2009-19)
20. Smlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Přibyslav
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-18-2009-20)
21. Studie využití a adaptace objektu č. 6 v bývalém areálu Kasáren Jana Žižky v Jihlavě
    (10:40 10:45, P. Pavlinec, P. Kolář, RK-18-2009-21)
22. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina IV. - eGON Centrum, datové schránky
    (10:45 10:50, P. Pavlinec, RK-18-2009-22)
23. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
    (10:50 10:55, I. Šteklová, RK-18-2009-23)
24. Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
    (10:55 11:00, I. Šteklová, RK-18-2009-24)
25. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2008
    (11:00 11:05, I. Šteklová, RK-18-2009-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
    (11:05 11:10, K. Lisá, RK-18-2009-26)
27. Veřejná zakázka na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
    (11:10 11:15, H. Strnadová, RK-18-2009-27)
28. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
    (11:15 11:20, H. Strnadová, RK-18-2009-28)
29. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
    (11:20 11:25, H. Strnadová, RK-18-2009-29)
30. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
    (11:25 11:30, H. Strnadová, RK-18-2009-30)
31. Návrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (11:30 11:35, H. Strnadová, RK-18-2009-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
    (11:35 11:40, H. Strnadová, RK-18-2009-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace
    (11:40 11:45, V. Švarcová, RK-18-2009-33)
34. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (11:45 11:50, T. Čihák, RK-18-2009-34)
35. Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.1/2182
    (11:50 11:55, T. Čihák, RK-18-2009-35)
36. Přihláška kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2009
    (11:55 12:00, T. Čihák, RK-18-2009-36)
37. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (12:00 12:05, T. Čihák, RK-18-2009-37)
38. Penále za porušení rozpočtové kázně projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.1/1110
    (12:05 12:10, T. Čihák, RK-18-2009-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
    (12:10 12:15, T. Čihák, RK-18-2009-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí
    (13:45 13:50, M. Pech, RK-18-2009-40)
41. Tvorba a použití peněžních fondů Střední průmyslové školy Jihlava v roce 2009
    (13:50 13:55, M. Pech, RK-18-2009-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč
    (13:55 14:00, M. Pech, RK-18-2009-42)
43. Stanovení mzdy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
    (14:00 14:05, M. Pech, RK-18-2009-43)
44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
    (14:05 14:10, M. Pech, RK-18-2009-44)
45. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
    (14:10 14:15, M. Pech, RK-18-2009-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
    (14:15 14:20, M. Pech, RK-18-2009-46)
47. Působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
    (14:20 14:25, M. Pech, RK-18-2009-47)
48. Smlouva o partnerství
    (14:25 14:30, M. Pech, RK-18-2009-48)
49. Konkurs na funkci ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
    (14:30 14:35, M. Pech, RK-18-2009-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (14:35 14:40, M. Pech, RK-18-2009-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
    (14:40 14:45, M. Pech, RK-18-2009-51)
52. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009
    (14:45 14:50, A. Krištofová, RK-18-2009-52)
53. Opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
    (14:50 14:55, L. Kettner, A. Krištofová, RK-18-2009-53)
54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2009 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o.
    (14:55 15:00, L. Kettner, RK-18-2009-54)
55. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávacích akcí
    (15:00 15:05, L. Kettner, RK-18-2009-55)
56. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    (15:05 15:10, L. Kettner, RK-18-2009-56)
57. Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
    (15:10 15:15, L. Kettner, RK-18-2009-57)
58. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
    (15:15 15:20, L. Kettner, RK-18-2009-58)
59. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací
    (15:20 15:25, L. Kettner, RK-18-2009-59)
60. Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
    (15:25 15:30, L. Kettner, RK-18-2009-60)
61. Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
    (15:30 15:35, L. Kettner, RK-18-2009-61)
62. Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
    (15:35 15:40, E. Janoušková, RK-18-2009-62)
63. Poradenství pro udržitelnou spotřebu - projekt spolupráce kraje Vysočina se ZO ČSOP Veronica
    (15:40 15:45, Z. Ryšavý, RK-18-2009-63)
64. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz