Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-47

RK-18-2009-47.doc  RK-18-2009-47pr1.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-18-2009-47
NázevPůsobení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010
Zpracoval P. Adam, K. Lysová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 19. 4. 2006 byla v Jihlavě hejtmanem kraje Vysočina a prezidentem Regionální rady Champagne-Ardenne podepsána Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2008 dne 17. 12. 2008 usnesením č. 0448/07/2008/ZK rozpočet kraje na rok 2009. V kapitole Školství, mládeže a sportu je v rámci Dalších možných finančních požadavků OŠMS v roce 2009 prostor pro podporu mezinárodních aktivit mezi organizacemi kraje Vysočina a organizacemi zahraničních krajů, s nimiž má kraj navázány smlouvy o spolupráci.
Ve školním roce 2007/2008 působila díky spolufinancování regionu Champagne-Ardenne na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42 lektorka francouzského jazyka - rodilá mluvčí. Na základě zkušeností z pobytu této lektorky se obrátili zástupci regionu Champagne-Ardenne na odbor školství, mládeže a sportu s žádostí o spolupráci při výběru škol a spolufinancování při vyslání dalšího lektora na Vysočinu ve školním roce 2009/2010.
Požadavkem francouzské strany je, aby lektor působil převážně v odborných školách s cílem připravit po jazykové a interkulturní stránce nejlepší žáky na následné stáže v Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne uhradí lektorovi náklady na cestu z Francie do ČR a zpět a stipendium ve výši 4500 eur. Po hostitelské straně je požadováno dofinancování nákladů na lektora přibližně stejnou částkou, zajistit vhodné přijetí (pomoc při nalezení ubytování, seznámení se školním systémem a integraci do jednotlivých školních týmů, pomoc při řešení administrativních náležitostí pobytu atd.). Dále je požadováno, aby lektor měl vhodnou pracovní smlouvu, díky které by mu bylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění.
Od prosince 2008 probíhají ve spolupráci s francouzskou ambasádou, která zastupuje region Champagne-Ardenne, intenzivně jednání se školami, ve kterých se na Vysočině vyučuje francouzština. Proběhl užší výběr škol, které se odboru školství, mládeže a sportu i francouzské ambasádě zdají být nejvhodnějšími zařízeními pro přijetí lektora.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby kraj Vysočina žádosti o spolupráci a o spolufinancování lektora partnerskému regionu kraje vyhověl.
OŠMS vytypoval pro působení lektora následující školy jako nejvhodnější:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (6 hodin týdně), Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (4 - 6 hodin týdně), Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (4 - 6 hodin týdně), Gymnázium Jihlava (2 - 4 hodiny týdně). S uvedenými školami nadále probíhají jednání o konečném počtu hodin, který bude záviset na zjišťovaném zájmu žáků a možnostech zahrnout výuku lektorem do rozvrhu škol. Podle výsledného počtu hodin týdně zvažujeme ještě využití lektora na 2 hodiny týdně na Gymnáziu Havlíčkův Brod. Lektorovi bude v rozvrhu také ponechán prostor pro jednorázové návštěvy dalších škol, kde se francouzština vyučuje, pro spolupráci s francouzskými kluby v kraji Vysočina a pro další akce propagující region Champagne-Ardenne na Vysočině.
Vhodné přijetí lektora, pomoc při hledání a řešení otázek ubytování, seznamování se školami a regionem potvrdila zajistit příspěvková organizace kraje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám. Zároveň bude prostředníkem pro komunikaci mezi školami a lektorem a zajistí pravidelné vyhodnocování průběhu pobytu a činnosti lektora.
Spolufinancování doporučuje OŠMS zajistit z rozpočtu kraje prostřednictvím dotací, které budou poskytnuty jednotlivým školám, kde bude lektor působit. Vzhledem k požadavku francouzské strany budou dotace vypočítány tak, aby lektor v celkovém součtu obdržel částku 10 tis. Kč měsíčně čistého platu (= na celý školní rok 2009/2010 max. 160 tis. Kč). V rámci této částky bude zavázán odučit maximálně 24 hodin týdně. Návrh na poskytnutí dotace s uvedením přesného zdroje krytí bude součástí dalšího materiálu, který bude vytvořen po ukončení jednání se školami.
Dále OŠMS navrhuje potvrdit oficiálně spolupráci a spolufinancování lektora dopisem hejtmana kraje adresovaným prezidentu Champagne-Ardenne. Návrh dopisu je součástí materiálu RK-18-2009-47, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor
V případě zajištění podpory působení lektora francouzského jazyka na Vysočině bude třeba v samostatném materiálu do rady kraje vyřešit finanční krytí výdajů spojených s uvedenou aktivitou formou rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH) vnímá velice pozitivně rozvíjející se spolupráci s Champagne-Ardenne ve věci působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010. Jedná se o praktické naplnění Smlouvy o spolupráci, která byla podepsána dne 19. dubna 2006 v Jihlavě mezi krajem Vysočina a Champagne-Ardenne. Spolupráce v oblasti vzdělání je jednou z důležitých oblastí této smlouvy. OSH podporuje přípravu tohoto projektu a aktivně se do ní zapojuje.
Podpora výuky cizích jazyků na školách je v současném globalizovaném a multikulturním světě zcela zásadní. Působení francouzského lektora na Vysočině nepochybně přispěje ke zvýšení úrovně výuky francouzského jazyka na vybraných školách a umožní studentům připravit se na odborné stáže či budoucí zaměstnání v zahraničí. Lektor francouzského jazyka rovněž pomůže přiblížit studentům kulturní specifika Francie a poukázat na případné kulturní rozdíly obou národů - Čechů a Francouzů.
Podpora tohoto projektu je jasným signálem přátelských vztahů kraje Vysočina s krajem Champagne-Ardenne. Pozitivním vedlejším efektem může být prohloubení a rozvoj spolupráce v dalších oblastech.
Odbor sekretariátu hejtmana tímto doporučuje, aby kraj Vysočina žádosti o spolupráci a spolufinancování lektora vyhověl.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* informace o působení lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010 dle materiálu RK-18-2009-47;
* pokrytí části nákladů spojených s působením lektora francouzského jazyka na Vysočině ve školním roce 2009/2010 z rozpočtu kraje dle materiálu RK-18-2009-47;
schvaluje
dopis hejtmana kraje adresovaný prezidentu Champagne-Ardenne dle materiálu
RK-18-2009-47, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz