Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-45

RK-18-2009-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-18-2009-45
NázevStanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
Zpracoval J. Dočkalová, M. Vašíčková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDnem 1. 6. 2009 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s tím dochází ke změně platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.
Materiál zároveň řeší
- stanovení platu p. Artuše Adámka, ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, PaedDr.. Mileny Vávrové, ředitelky Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a Ing. Františka Vránka, ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice na základě nového zařazení do platové třídy z důvodu změn ve vykonávaných činnostech
- stanovení platu Mgr. Evy Strakové, ředitelky Dětského domova, Senožaty 199 (dále jen DD Senožaty) na základě výsledku šetření stížnosti čj. ČŠI 569/08-11, inspekční zprávy čj. ČŠI-51/09-11 a závěrů, které z těchto dokumentů vyplývají.
Návrh řešení OŠMS navrhuje stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství, s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálu RK-18-2009-45, př. 1-92. Plat je nově stanoven z důvodu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
OŠMS dále navrhuje nově zařadit p. Artuše Adámka, ředitele Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, PaedDr. Milenu Vávrovou, ředitelku Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a Ing. Františka Vránka, ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice do platové třídy s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálu RK-18-2009-45, př. 63, 75 a 76.
OŠMS doporučuje Radě kraje Vysočina v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 174 odst. 4 vzít na vědomí zápis o projednání závěrů šetření stížnosti a závěrů vyplývajících z inspekční zprávy s ředitelkou DD Senožaty Mgr. Evou Strakovou ze dne 4. 5. 2009, dle materiálu RK-18-2009-45, př. 94 a navrhuje stanovit plat Mgr. Evě Strakové, ředitelce DD Senožaty, s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálu RK-18-2009-45, př. 53.
Souhrnný přehled platů s odůvodněním všech navrhovaných změn tvoří přílohu č. 93.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zápis o projednání závěrů šetření stížnosti čj. ČŠI 569/08-11 a závěrů vyplývajících z inspekční zprávy čj. ČŠI-51/09-11 s ředitelkou Dětského domova, Senožaty 199, Mgr. Evou Strakovou ze dne 4. 5. 2009, dle materiálu RK-18-2009-45, př. 94;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, s účinností od 1. 6. 2009, dle materiálů RK-18-2009-45, př. 1-92.
Odpovědnost OŠMS
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz