Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-40

RK-18-2009-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-18-2009-40
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 7. května 2009 požádala Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí (dále jen škola) o zvýšení příspěvku na provoz v částce 92 tis. Kč z důvodu úhrady provozních nákladů spojených s bezúplatným užíváním nebytových prostor v objektu Zámek 1, Křižanov. Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce byla schválena Radou kraje Vysočina č. usnesení 0351/09/2009/RK na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2009. Prostory slouží k zajištění výuky žáků Praktické školy.
Vzhledem k tomu, že veškeré výše uvedené skutečnosti nebyly při tvorbě rozpočtu na rok 2009 známy, škola žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o částku 92 tis. Kč.
Současně škola požadovala navýšení příspěvku na provoz ve výši 45 tis. Kč, z důvodu zvýšených nákladů na spotřebu elektrické energie a nákladů na topení, které vznikly přestěhováním školy do nových větších prostor. Po projednání žádosti s ředitelem školy si tyto zvýšené náklady škola pokryje v rámci stávajícího rozpočtu, včetně zapojení fondů.

Stav fondů školy v roce 2009 schválených usnesením 0503/12/2009/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2009 je 55 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 19 tis. Kč. Použití IF 0 tis. Kč Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 74 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2009 je 5 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 32 tis. Kč. Použití RF 25 tis. Kč (k dalšímu rozvoji činnosti 25 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 12 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 92 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 92 tis. Kč pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí, IČ 70831432 na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-18-2009-40.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 19. 5. 2009 je 23 510 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČ 70831432 ve výši 92 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-18-2009-40;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 92 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 92 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-40;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí, IČ 70831432, o částku 92 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-18-2009-40.
Odpovědnost odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz