Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-34

RK-18-2009-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-18-2009-34
NázevNávrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval A. Zítková
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu do rozpočtu kraje Vysočina za účelem zajištění průběžného financování projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina realizuje mimo jiné projekty technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina (dále jen projekt č. 1 ) a Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina (dále jen projekt č. 2).
Projekt č. 1 si klade za cíl zabezpečit činnosti spojené s řízením, kontrolou, monitorováním
a hodnocením globálních grantů (dále jen GG ) a grantových projektů OP VK v kraji Vysočina. V rámci tohoto projektu vznikají výdaje související s osobními náklady na zaměstnance zajišťující administraci GG, výdaje na externí hodnotitele a výdaje související s pořízením zařízení potřebného k zajištění realizace GG.
V rámci projektu č. 2 jsou zajišťovány činnosti související s informovaností a publicitou týkající se globálních grantů OP VK. V rámci tohoto projektu vznikají výdaje související se zajištěním občerstvení účastníků seminářů a konferencí pořádaných a dále výdaje související s inzercí a pořízením propagačních materiálů v rámci GG.
Způsobilé výdaje na projekty jsou hrazeny ve 100% výši z prostředků poskytovatele dotace,
tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v poměru 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.
Dne 3. 11. 2008 byly v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 04/27/2008
a Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 odeslány poskytovateli dotace monitorovací zprávy č. 1 včetně žádostí o platbu k oběma projektům. Žádosti o platbu obsahovaly přehled způsobilých výdajů projektů uskutečněných za monitorované období
21. 2. 2008 - 15. 10. 2008. V rámci žádostí o platbu byly vyúčtovány výdaje ve výši
200 968,- Kč za projekt č. 1 a 23 136,50 Kč za projekt č. 2.
Poskytovatel schválil k proplacení 100% vyúčtovaných způsobilých výdajů obou projektů. Dne 11. 5. 2009 byly připsány účelové dotace ve schválené výši na zvláštní bankovní účty projektů.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno schválit rozpočtová opatření vyplývající z přijetí účelových dotací z MŠMT ve výši 200 968,- Kč pro projekt č. 1 a 23 136,50 Kč pro projekt č. 2 na zvláštní bankovní účty kraje za účelem financování projektů technické pomoci v rámci OP VK.
StanoviskaEkonomický odbor: Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 200 968 Kč a 23 136,50 Kč, které byly připsány na zvláštní účty projektů technické pomoci TP 5.1 OP VK a TP 5.2 OP VK.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK
o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
200 968,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina ;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK
o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
23 136,50,- Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost
a publicita GG OP VK v kraji Vysočina .
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz