Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-30

RK-18-2009-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-18-2009-30
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zadání veřejné zakázky na stavební práce III/01926, III/01928, III01929 v Nové Cerekvi v souladu se smlouvu o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi uzavřenou dne ..... mezi Vysočinou a městysem Nová Cerekev. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání zastupitelstva kraje usnesením 0106/02/2009/ZK dne 10. 3. 2009.
V souladu s výše zmíněnou smlouvou o společném postupu zadavatelů budou předmětem veřejné zakázky na stavební práce stavební objekty investora Vysočiny i stavební objekty investora městyse Nová Cerekev. Při stavbě bude provedena rekonstrukce silnic III. třídy
vč. řešení odvodnění, rekonstrukce a částečné vybudování nových chodníků, parkovacích stání a autobusové zastávky. Smlouvu o dílo uzavře každý z investorů samostatně. Výčet stavebních objektů jednotlivých investorů je uveden v Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi , dle materiálu RK-18-2009-30, př. 1 a je v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací předmětné akce.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou
STAVONA Jihlava, spol. s r.o., se sídlem, Jihlava, Pražská 2230/8, PSČ 58601,
IČ: 18198988.
Rada kraje usnesením 0197/06/2009/RK dne 10. 2. 2009 schválila předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi , dle materiálu RK-18-2009-30, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-18-2009-30, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-18-2009-30, př. 3. Rada kraje určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 1. 6. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 24. 6. 2009 do 11:00 hod.
* otevírání obálek - 26. 6. 2009 ve 9:00 hod.
* zahájení stavby - dnem předání staveniště - předpoklad 2. pol. července 2009.
* Dokončení stavby: do 30. 6. 2010
Nejdéle do 30.6.2010 budou realizovány pouze objekty: SO 101 úsek 1
a SO 104 úsek 4. Zbylé úseky budou zprůjezdněny nejdéle do 31. 10. 2009. V případě vhodných klimatický podmínek bude přípustné provedení celého díla v roce 2009.
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-18-2009-30, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi dle materiálu RK-18-2009-30, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-18-2009-30, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz