Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-28

RK-18-2009-28.doc  RK-18-2009-28pr1.doc  RK-18-2009-28pr2.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-18-2009-28
NázevRozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen Smlouvy ) na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba a uzavření dodatku č. 2 Smlouvy na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba.
Rada kraje usnesením č. 1484/31/2007/RK ze dne 30. 10. 2007 schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na realizaci uvedených projektů.
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil dne 14. 3. 2008 uvedené projekty k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje usnesením č. 0546/14/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 rozhodla uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh řešení Důvodem uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba a dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba je nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., o změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého by měla být u všech projektů, kde došlo k porušení zákona nebo smlouvy o poskytnutí dotace (i drobnému formálnímu pochybení), krácena dotace ve výši 100 %, tzn. odebrání celé dotace. Na základě dohody s Ministerstvem financí ČR a jeho pokynu k dalšímu postupu připravil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod systém finančních odvodů podle stupně pochybení při realizaci projektu. Tím bude právně možné provést korekci podle stupně pochybení a nebude nutné vždy krátit dotaci v plné výši 100 %. Návrhy dodatků, které zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ke schválení, jsou přílohami tohoto materiálu. Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje rozhodnout o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba dle materiálu
RK-18-2009-28, př. 1 a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba dle materiálu RK-18-2009-28, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz