Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-27

RK-18-2009-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-18-2009-27
NázevVeřejná zakázka na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuSeverojižní propojení kraje Vysočina je významná dopravní osa v rámci páteřní sítě kraje Vysočina. Jejím dlouhodobým cílem je modernizace dopravní infrastruktury nadregionálního významu na rakousko-české hranici a napojení na další regiony.
Cílem akce Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 je úprava projektových dokumentací pro územní rozhodnutí a vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení na úsek silnice II/410 Jemnice - hr. kraje, dokončení vyhledávací a technické studie obchvatu města Bystřice nad Pernštejnem a vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí v úseku silnice II/360 od obce Štěpánovice k obci Střítež (okres Třebíč).
Usnesením rady kraje 0285/08/2009/RK dne 24. 2. 2009 bylo rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno dne 2.3.2009 na stránkách informačního systému o veřejných zakázkách.
Do konce lhůty pro podání nabídek podalo nabídku 12 uchazečů. Komise pro otevírání obálek otevřela a zkontrolovala úplnost nabídek uchazečů dne 22.4.2009. Do dalšího posuzování postoupilo 11 nabídek. Na druhém jednání hodnotící komise dne 18.5. 2009 se členové komise seznámili s podrobným rozborem hodnocených nabídek. Jedna nabídka nesplnila podmínky zadávací dokumentace a hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučení tohoto uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci. Výsledky hodnocení nabídek jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu RK-18-2009-27, př. 1.
Předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 bylo schváleno usnesením rady kraje 0323/09/2008/RK dne 11. 3. 2008.
Akce bude spolufinancována z operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu
RK-18-2009-27, př. 1, rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a přidělit veřejnou zakázku na služby uchazeči TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 37, IČ:47455292. Uchazeč předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 922 000,00 Kč bez DPH (3 477 180,00 Kč včetně DPH). Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu RK-18-2009-27, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 dle materiálu RK-18-2009-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 37, IČ 47455292, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na služby na akci Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz