Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-22

RK-18-2009-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-18-2009-22
NázevRealizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina IV. - eGON Centrum, datové schránky
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV návaznosti na materiál č. RK-12-2009-26 informuje odbor informatiky o stavu implementace problematiky eGovermentu v kraji Vysočina. Především v souvislosti s účinností zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů od 1.7.2009 (datové schránky) a problematikou tzv. eGON Center na kraji a ORP byly navrženy a realizovány následující kroky:
* byl založen a pracuje projektový tým eGoverment na KrÚ.
* byl spuštěn proces testovacího oběhu elektronických písemností ve spisové službě ze sekretariátu hejtmana do zbytku úřadu
* proběhla školení vedoucích zaměstnanců a správců spisových uzlů
* běží příprava systému e-learningu používání spisové služby
* byl vyhlášen 2. konkurz na správce příslušných informačních systémů KrÚ
* probíhá intenzivní osvětová kampaň k problematice zákona 300/2008 Sb. (školení, semináře, články ve Zpravodaji a interním časopise úřadu, konzultace ke spisové službě, zřízení rubriky na webových stránkách a intranetu atd.)
* proběhla porada pro příspěvkové organizace kraje zapsané v OR (40 organizací)
* probíhá implementace Kontaktního centra kraje Vysočina (v první etapě zaměřeného na podporu realizace problematiky datových schránek a CzechPointů)
* byla dokončena 1. verze Studie proveditelnosti technologické části krajského eGON Centra
* proběhlo 1. kolo výběru dodavatele spisové služby pro příspěvkové organizace kraje
* byla spuštěna kampaň vůči vybraným příspěvkovým organizacím, kterých se týká zřízení datových schránek od 1.7.2009
* běží příprava projektu vzdělávání financovaného z OPLZZ
* probíhá úprava vnitřních předpisů dle platné legislativy
* ZK schválilo usnesením 0208/03/2009/ZK realizaci projektu Technologického centra kraje
* proběhla revize vybavení pracovníků KrÚ el. podpisy
Návrh řešení Dle plánu, který byl představen na jednání RK 31.3.2009 budou následovat tyt kroky:
* projektový tým bude pokračovat v intenzivní komunikační kampani pro obce a příspěvkové organizace kraje
* při vyhlášení příslušných výzev IOP a OPLZZ připraví odbor informatiky podání žádosti kraje na realizaci příslušných projektů kraje Vysočina
* OI zajistí zpracování projektu digitalizace a archivace el. dokumentů na území kraje Vysočina
* v průběhu června bude v pilotní fázi spuštěno Kontaktní centrum kraje
* do konce června bude odborem informatiky podána žádost do IOP výzvy na technologická centra
* v červnu proběhne integrace spisové služby kraje k datovým schránkám včetně otestování a bude spuštěna spisová služba pro organizace
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
Odpovědnost tým eGoverment a odbor informatiky
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz