Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-20

RK-18-2009-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-18-2009-20
NázevSmlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Přibyslav
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0400/10/2009/RK rada kraje schválila m . j. stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav, rozhodla zařadit akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví a schválila rozpočtové opatření ke krytí projektové přípravy akce. OM připravuje stavbu k zahájení v letních měsících letošního roku. V daném případě se jedná o rekonstrukci části budovy ve vlastnictví města Přibyslav. Pro další přípravu (vydání stavebního povolení, připojení k distribuční plynovodní soustavě a dalším krokům) je potřebné uzavřít s městem Přibyslav smlouvu zakládající kraji Vysočina právo stavby na nemovitostech jiného vlastníka.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít s městem Přibyslav smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést částečnou rekonstrukci budovy č.p. 15 Přibyslav a přístavbu k této budově na pozemku par. č. st. 23/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přibyslav pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
Rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Přibyslav smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést částečnou rekonstrukci budovy č.p. 15 Přibyslav a přístavbu k této budově na pozemku par. č. st. 23/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přibyslav pro stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Přibyslav
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz