Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-19

RK-18-2009-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-18-2009-19
NázevSmlouva zakládají právo kraje Vysočina provést stavbu na pozemku jiného vlastníka - k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se stal vlastníkem nemovitostí v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Následně byl areál rozdělen geometrickým plánem a na základě usnesení zastupitelstva kraje byly části areálu prodány do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a ČR - České správy sociálního zabezpečení pro účely výstavby jejich krajských zastoupení. Ve zbývající části areálu zamýšlí kraj realizovat své investiční záměry. Protože bylo potřebné zajistit koordinaci postupu všech investorů v území, zejména co se týká parkování osobních automobilů a zpřístupnění areálu je součástí projektové přípravy investičního záměru kraje i centrální parkoviště. V současné době VZP ČR finalizuje přípravu své stavby a potřebuje vydat stavební povolení. Před tím musí být dle požadavků orgánů státní správy vydáno stavební povolení pro centrální parkoviště. Centrální parkoviště zasahuje do pozemků ve vlastnictví všech tří investorů. Kraj Vysočina požádá o vydání stavebního povolení, ale musí být doloženo právo k pozemků jiných vlastníků. S ČR-ČSSZ bylo dohodnuto, že bude spolužadatelem o vydání stavebního povolení. S VZP ČR je potřebné uzavřít pro účely vydání stavebního povolení smlouvu zakládající kraji Vysočina právo stavby na jejím pozemku.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít s VZP ČR smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu centrálního parkoviště na částech pozemků par. č. 3942/4 a 3942/11 v k.ú. Jihlava.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu centrálního parkoviště na částech pozemků par. č. 3942/4 a 3942/11 v k.ú. Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz