Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-18

RK-18-2009-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-18-2009-18
NázevŽádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene.
Rada kraje v loňském roce opakovaně projednávala žádost společnosti ENVI ENERGO a.s. o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení a provozování silového vedení VN vedoucího od větrných elektráren v lokalitě Záblatí v části pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky dle geometrického plánu č. 250 - 171/2007. Žádost byla projednávána na jednáních rady kraje č. 11/2008, 17/2008 a 24/2008.
Usnesením 1047/24/2008/RK rada kraje m.j. rozhodla neuzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Vysočinou jako povinným z věcného břemene a ENVI ENERGO a. s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 59101, IČ. 27660851 jako oprávněným z věcného břemene, podle které je oprávněný z věcného břemene oprávněn uložit a provozovat silové vedení VN vedoucí od větrných elektráren v lokalitě Záblatí v části pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky dle geometrického plánu
č. 250 - 171/2007. Ve zdůvodnění zamítnutí bylo uváděno zejména umístění VE1 od silnice III/390, ale také obou VE1 i VE2 od silnice II/602, ve vzdálenosti, která odporuje doporučení ODSH a může dojít k ohrožení bezpečnosti na zmiňovaných silnicích. Druhým vážným důvodem je umístění VE1 a zejména VE2 od obytných budov v obci Záblatí (cca 750 m), kdy může docházet ke značnému snížení pohody bydlení (doporučená min. vzdálenost je 1,5 - 2 km).
Dne 7. 4. 2009 byla na OM doručena žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování stavby Záblatí, obnova VN192 odbočka Osová Bítýška ve prospěch budoucího oprávněného společnosti E.ON Distribuce, a.s. Protože OM zjistil, že se jedná o stejnou trasu vedení jako v případě dříve zamítnutého věcného břemene pro společnost ENVI ENERGO a. s., požádal žadatele o doplnění žádosti - specifikaci důvodu stavby a jejího účelu. Žadatel v odpovědi uvedl, že plánované zemní kabelové vedení VN bude sloužit k vyvedení výkonu z plánované větrné elektrárny (na základě smlouvy o připojení zařízení výrobce k distribuční soustavě uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a ENVI ENERGO a. s.).
Návrh řešení OM navrhuje s ohledem na zamítavé usnesení rady kraje 1047/24/2008/RK, které se týkalo naprosto stejné věci, pouze žadatel byl jiný, nevyhovět žádosti o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno potřebuje žadatel k zajištění uložení podzemního kabelu VN sloužícího k vyvedení výkonu z plánovaných větrných elektráren do distribuční sítě. Trasa tohoto plánovaného vedení kříží silnici III/3904. Tato silnice a pozemek par. č. 1774 v k .ú. Záblatí u Osové Bítýšky pod touto silnicí jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Vysočinou jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 jako budoucím oprávněným z věcného břemene, podle které by byl budoucí oprávněný z věcného břemene oprávněn uložit a provozovat silové vedení VN realizované v rámci stavby Záblatí, obnova VN192 odbočka Osová Bítýška v části pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz