Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-08

RK-18-2009-08.doc  RK-18-2009-08pr1.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-18-2009-08
NázevUzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v rámci přípravy stavby III/3992 Krokočín most 3992-1
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu na pozemku zahrnutém do trvalého záboru předmětné stavby.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) je investorem akce III/3992 Krokočín most 3992-1 . Tato akce je v seznamu akcí KSÚSV plánovaných k zahájení v roce 2009. Předpokládaná doba rekonstrukce mostu je 4 měsíce.
Pod tělesem stávající silnice se nachází i pozemek ve vlastnictví obce Krokočín. K zajištění stavebního souhlasu pro rekonstrukci dotčené silnice je třeba mít majetkoprávně vypořádané pozemky, popř. musí být u trvalého záboru s vlastníkem předmětných pozemků uzavřena smlouva zakládající právo investora provést stavbu na části pozemku (dle záborového elaborátu) uvedené v materiálu RK-18-2009-08, př.1.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít smlouvu zakládající právo investora provést stavbu s vlastníkem pozemku v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-08, př.1.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a k následnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků dotčených trvalým záborem.
Tento materiál předpokládá uzavřít smlouvu zakládající právo investora provést stavbu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi obcí Krokočín jako vlastníkem pozemku dotčeného stavbou a Krajskou správou a údržbou silnic kraje Vysočina jako investorem zakládající právo Krajské správě a údržbě silnic kraje Vysočina provést stavbu III/3992 Krokočín most 3992-1 na pozemku v rozsahu dle materiálu RK-18-2009-08, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz