Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-06

RK-18-2009-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-18-2009-06
NázevUzavření smlouvy zakládající Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou provedení stavby na pozemcích kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření nepojmenované smlouvy umožňující investorovi výstavbu sjezdů na silnici ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na odbor majetkový se obrátilo Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou se žádostí o uzavření nepojmenované smlouvy dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Pozemkový úřad v rámci komplexní pozemkové úpravy prováděné v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí připravuje výstavbu sjezdů v daném katastrálním území. Sjezdy budou napojeny na silnici III/3904. Pozemky, na nichž mají být sjezdy budovány, jsou ve vlastnictví kraje Vysočina a obce Záblatí Jedná se o tyto pozemky: par. č. 1774 - ost. plocha, silnice - vlastník kraj Vysočina, par. č. 1719 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 1733 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Záblatí o Osové Bítýšky, obec Záblatí - vlastník obec Záblatí.
Pro účely stavebního řízení potřebuje Pozemkový úřad uzavřít s vlastníky pozemků a staveb dotčených plánovanými sjezdy smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby sjezdů S1 a S2. Jedná se o nepojmenovanou stavbu uzavíranou dle ustanovení § 110 odst. 2 stavebního zákona. Vybudované sjezdy se stanou vlastnictvím obce Záblatí.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou vyhovět. Sjezdy jsou budovány jako společná zařízení dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Pro vydání stavebního povolení musí investor získat buď vlastnické právo k dotčenému pozemku nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Pozemkový úřad tuto smlouvu označuje jako smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby sjezdů S1 a S2 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou souhlasí s vybudování sjezdů S1 a S2, kterými bude dotčen pozemek a silnice III/3904 ve vlastnictví kraje budovaných v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbami sjezdů S1 a S2 budovaných ČR - Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Žďár nad Sázavou v rámci komplexní pozemkové úpravy, kterými bude dotčen pozemek par. č. 1744 a silnice III/3904 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou jako investorem stavby, krajem Vysočina jako vlastníkem dotčeného pozemku a silnice a obcí Záblatí jako budoucím vlastníkem staveb sjezdů, opravňující ČR - Ministerstvem zemědělství, pozemkový úřad Žďár nad Sázavou vybudovat sjezdy S1 a S2 na silnici III/3904 mimo jiné na pozemku par. č. 1744 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz