Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-03

RK-18-2009-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-18-2009-03
NázevUzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na vynucenou přeložku sdělovacího vedení a přeložku vedení vysokého napětí v katastrálním území Zašovice a Okříšky.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/405 Zašovice - Okříšky. Tato stavba si vynutila mimo jiné i přeložku dálkového optického a metalického kabelu a přeložku vedení vysokého napětí. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníky pozemků dotčených přeložkou sdělovacího vedení a přeložkou vedení vysokého napětí přistoupit k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů jednou z podmínek vydání stavebního povolení pro tuto stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemků uvedených v materiálu
RK-18-2009-03, př. 1 v katastrálních územích Zašovice a Okříšky mezi vlastníky pozemků a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení a společností E.ON Česká republika, s.r.o. za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení vysokého napětí. Účastníkem těchto smluv bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky, kterému bude uložena povinnost uhradit po kolaudaci stavby budoucímu povinnému z věcného břemene jednorázovou úhradu za zřízení tohoto věcného břemene, vypočtenou dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ve výši 50 Kč/bm. V případech kdy je vlastníkem pozemků kraj Vysočina bude se jednat o bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími povinnými z věcného břemene a:
* společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení;
* společností E.ON Česká republika, s.r.o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav vedení vysokého napětí
s tím, že účastníkem smluv bude i kraj Vysočina, jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-18-2009-03, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz