Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-02

RK-18-2009-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-18-2009-02
NázevUzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na vynucenou přeložku vedení nízkotlakého plynovodu v katastrálním území Havlíčkův Brod.
Kraj Vysočina bude investorem stavby III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811. Tato stavba si vynutí mimo jiné i přeložku nízkotlakého vedení plynovodu. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníky pozemků dotčených přeložkou plynovodního vedení přistoupit k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů jednou z podmínek vydání stavebního povolení pro tuto stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemků par. č. 2260/1 - vlastník město Havlíčkův Brod a par. č. 2457/1-vlastník České dráhy, a. s. Praha v katastrálním území Havlíčkův Brod mezi vlastníky pozemků a společností VČP Net, s. r. o., Hradec Králové za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení nízkotlakého plynovodu, kdy účastníkem těchto smluv bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky, kterému bude uložena povinnost uhradit po kolaudaci stavby budoucímu povinnému z věcného břemene jednorázovou úhradu za zřízení tohoto věcného břemene, vypočtenou dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností České dráhy, a. s. - vlastníkem pozemku par. č. 2457/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod - vlastníkem pozemku par. č. 2260/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností VČP Net, s. r. o. jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení nízkotlakému plynovodu s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina, jako stavebník a investor vynucené přeložky, který ponese náklady za zřízení věcného břemene.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz