Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-22upr1

RK-16-2009-22upr1.doc
Číslo materiálu22upr1
Číslo jednacíRK-16-2009-22upr1
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč , změna názvu akce
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky.
Rada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení jmenovité akce II/351 hr.okr.Třebíč - Třebíč do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akci, na jejíž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.
Dodatečně došlo k prodloužení délky modernizovaného úseku a změně názvu akce.
Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 22,9 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.
Projektová příprava pro zadání stavby bude dokončena do 8. 5. 2009.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou
IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* schválit změnu názvu akce na II/351 od II/602 - Třebíč
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/351 od II/602 - Třebíč , dle materiálu RK-16-2009-22, příloha 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-22, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-22, příloha 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 11. 5. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 4.6. 2009 do 11.00 hod.
* otevírání obálek - 8.6. 2009 ve 10.00 hod.
* zahájení prací - červenec - srpen 2009
* dokončení předmětu díla - do 30. 9. 2009
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu názvu akce na II/351 od II/602 - Třebíč ;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-22, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč dle materiálu RK-16-2009-22, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu
RK-16-2009-22, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/351od II/602 - Třebíč na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz