Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-22

RK-17-2009-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-17-2009-22
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka průmyslové posypové soli
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku: Dodávka průmyslové posypové soli .
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli volně ložené a soli vakuové určené k zimní údržbě silnic v období roku 2009-2010 s dopravou na jednotlivá cestmistrovství zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen ve smyslu ust. § 98 zákona 137/2006 Sb. do pěti částí pro jednotlivé provozy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Veřejná zakázka na dodavatele je vypsána v souladu s ustanoveními § 12, odst. 1, § 21 odst. 1 písm. a) - otevřené řízení, § 27 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadaná v otevřeném řízení jako nadlimitní veřejná zakázka.
Návrh řešení Výzva na Dodávka průmyslové posypové soli , v souladu s ustanoveními § 12, odst. 1, § 21 odst. 1 písm. a) - otevřené řízení, § 27 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadaná v otevřeném řízení jako nadlimitní veřejná zakázka, byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Zadání výběrového řízení bylo zahájeno před nabytím účinnosti Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 28. dubna 2009, účinných od 1. května 2009, a proto je dle čl. 6, bodu 3 těchto pravidel dokončeno podle pravidel platných v době zahájení zadávacího řízení. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne
22. července 2008 (dále jen Pravidla), kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 27. února 2009.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na:
Dodávka průmyslové posypové soli , která se uskuteční dne 28. května 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana/paní ...................... a zástupce politického klubu ......... a paní Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele,
a pana/paní........................ a zástupce politického klubu ....................a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na: Dodávka průmyslové posypové soli , která se uskuteční dne 28. května 2009 od 9:00 hodin.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz