Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-21

RK-17-2009-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-17-2009-21
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku: Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací .
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 28 vozidel pro zimní údržbu komunikací a zajištění úvěru na část plnění pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, v souladu s technickými parametry a specifikací a podle údajů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění servisu a zajištění roční kompletní servisní prohlídky včetně výměny olejů. Předmětem veřejné zakázky je i zajištění úvěru k tíži zadavatele ve výši nad 61 mil. Kč do celkové částky dodávky včetně DPH.
Veřejná zakázka na dodavatele je vypsána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako nadlimitní veřejná zakázka.
Návrh řešení Výzva na Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací , v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadaná v otevřeném řízení jako nadlimitní veřejná zakázka, byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Zadání výběrového řízení bylo zahájeno před nabytím účinnosti Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 28. dubna 2009, účinných od 1. května 2009, a proto je dle čl. 6, bodu 3 těchto pravidel dokončeno podle pravidel platných v době zahájení zadávacího řízení. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. července 2008 (dále jen Pravidla), kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 20. dubna 2009.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na:
Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací , která se uskuteční dne 17. června 2009 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana/paní ...................... a zástupce politického klubu ......... a pana Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana/paní........................ a zástupce politického klubu ....................a pana Bc. Pavla Hamáčka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na: Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací , která se uskuteční dne 17. června 2009 od 10:00 hodin.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz