Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-20

RK-17-2009-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-17-2009-20
NázevIII/1316 Jihlava - Zborná - výběr zhotovitele stavby
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem stavby III/1316 Jihlava - Zborná je rekonstrukce komunikace do obce Zborná od silnice III/1311 - křižovatka U Lyžaře, okr. Jihlava.
Zařazení akce k přípravě a realizaci bylo schváleno usnesením zastupitelstva 0499/07/2007/ZK.
Vlastní realizace stavby spočívá v provedení dvoupruhové komunikace v kategorii S 6,5/50 se dvěma jízdními pruhy o šířce 2,75 m v celkové délce 588 m dle projektové dokumentace vypracované firmou Profi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava.
Akce je uvedena v příloze D2: Investice v dopravě.
Zadávací řízení bylo na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava.
Výzva k podání nabídky byla zaslána 27. 3. 2009 pěti zájemcům formou Výzvy k podání nabídky z 25. 3. 2009 a zároveň uveřejněna na internetových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina dne 27. 3. 2009. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 9:00 hod. dne 16. 4. 2009. Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podalo 8 uchazečů, z toho 5 oslovených zájemců. Dne 20. 4. 2009 ve 14:30 hod. proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů hodnotící komisí, která plnila funkci komise pro otevírání obálek. Bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Otevírání obálek se zúčastnili zástupci 2 uchazečů, kteří podali nabídku. Hodnotící komise se dne 20. 4. 2009 zároveň sešla na svém prvním jednání. Zde posoudila nabídky z hlediska splnění kvalifikací uchazečů. Po posouzení předložených nabídek hodnotící komise na základě provedené kontroly rozhodla o výzvě k doplnění a vysvětlení nejasností v nabídce jednoho uchazeče. Dne 30. 4. se hodnotící komise sešla na svém druhém jednání, vyzvaný uchazeč doplnil písemné vysvětlení nejasností v podané nabídce a bylo konstatováno, že tudíž všechny nabídky splňují požadované kvalifikace. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Bylo konstatováno, že nikdo z hodnocených uchazečů nepředložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Z jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-17-2009-20, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu
RK-17-2009-20, př. 2.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a přidělit veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 pro výstavbu akce: III/1316 Jihlava - Zborná , který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 13 625 644,22 Kč vč. DPH. Pořadí nabídek je uvedeno v Zápisu o jednání hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce III/1316 Jihlava - Zborná uchazeči STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744 v souladu s materiálem
RK-17-2009-20;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor dopravy a SH
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz