Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-19

RK-17-2009-19.doc  RK-17-2009-19pr1.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-17-2009-19
NázevRozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuU některých příspěvkových organizací je dotace z MPSV na rok 2009 oproti roku 2008 výrazně snížena (až o 50%). Příspěvkové organizace se proto v důsledku této nižší dotace z MPSV dostávají opakovaně do platební neschopnosti. Protože první platba z MPSV byla proplacena až k 24.3.2009, schválila rada kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím, které by nebyly schopny zajistit výplatu mezd za měsíc leden a únor. Ředitelům příspěvkových organizací bylo zároveň radou kraje uloženo, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc zpět na účet kraje po obdržení první platby dotace z MPSV, nejpozději však do 15.6.2009. Některé příspěvkové organizace již tuto povinnost k dnešnímu datu splnily a půjčené finanční prostředky vrátily zpět na účet kraje.
Návrh řešení Protože některé příspěvkové organizace již vrátily finanční prostředky, které jim byly poskytnuty na úhradu mezd a nezbytných nákladů za měsíc leden a únor 2009 zpět na účet kraje, navrhujeme radě kraje provést rozpočtové opatření, kterým by přijaté prostředky od příspěvkových organizací byly převedeny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje. ÚSP Nové Syrovice ( 1 185 tis. Kč) a DD Proseč u Pošné (787 tis. Kč), příspěvkové organizace, budou poskytnuté finanční prostředky vracet v termínu do 15.6.2009. V tuto chvíli nejsou uvedené příspěvkové organizace schopny půjčené finanční prostředky vrátit zpět na účet kraje, protože by jinak nemohly zajistit výplatu mezd a povinných odvodů a úhradu potřebných faktur a dostávaly by se znovu do platební neschopnosti.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky a konstatuje, že rozpočtové opatření je realizováno v souladu s usnesením rady č. 0174/05/2009 ze dne 3. 2. 2009 a č. 0379/09/2009 ze dne 3. 3. 2009.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 8 129 tis. Kč dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-17-2009-19, př. 1 při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 8 129 tis. Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz