Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-17

RK-17-2009-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-17-2009-17
NázevVeřejná zakázka Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Koten
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje rozhodla svým unesením 0168/05/2009/RK zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V souladu s uzavřenou mandátní smlouvou pověřila RTS, a.s. , Lazaretní 13, Brno výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi.
Oznámení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky bylo zveřejněno v ISVZ US (Informační systém o veřejných zakázkách - uveřejňovací subsystém) pod evidenčním číslem: 60028127 dne 13. 2. 2009.
Otevírání obálek proběhlo v sídle RTS, a.s. v Brně dne 7. 4. 2009.
Hodnotící komise zasedala dne 24. 4. 2009 v Nemocnici Havlíčkův Brod.
Návrh řešení V souladu se závěry hodnotící komise doporučujeme radě kraje schválit pořadí nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek viz. materiál RK-17-2009-17, př. 1, rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-17-2009-17, př. 2 a s vybraným uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku uzavřít smlouvu. Obchodní podmínky byly vypracovány v rámci zadávací dokumentace ve formě a struktuře kupní smlouvy - materiál RK-17-2009-17, př. 3. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplnili údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předložili v nabídce jako svůj návrh smlouvy pro realizaci veřejné zakázky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod dle materiálu RK-17-2009-17, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, IČ 00149331, jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod ;

ukládá
odboru zdravotnictví:
* oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům uvedeným v materiálu RK-17-2009-17, př. 2;
* zajistit s vybraným uchazečem uzavření kupní smlouvy v souladu s materiálem
RK-17-2009-17, př. 3.
Odpovědnost OZ
Termín 30. 9. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz