Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-14

RK-17-2009-14.doc  RK-17-2009-14pr1.pdf  RK-17-2009-14pr2.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-17-2009-14
NázevNávrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska na program Kulturní dědictví Vysočiny

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17 bude kraji Vysočina Ministerstvem financí ČR (dále jen MF ČR ) poskytnuta dotace ve výši 600 000 EUR v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny z Finančního mechanismu EHP/Norska.
Na základě termínů stanovených v Příručce pro příjemce grantu kraj Vysočina předložil MF ČR Průběžnou zprávu č. 5 o aktivitách projektu za sledované období (červenec - prosinec 2008). Součástí této zprávy byla Žádost o průběžnou platbu č. 2 (příloha č. 1 materiálu RK-17-2009-14) o proplacení výdajů na financování sub-projektů (85% celkových výdajů) ve výši 6 198 735,84 Kč tj. 252 843 EUR, při kurzech 24,703 Kč/1 EUR; 24,605 Kč/1 EUR a 24,480 Kč/1 EUR v době poskytnutí dotací kraje Vysočina jednotlivým sub-projektům v období září - listopad 2008.
Dne 23. 4. 2009 byla na účet kraje připsána částka 6 811 590,42 Kč. Tato částka odpovídá požadované platbě ve výši 252 843 EUR při kurzu stanoveném ČNB v den odeslání platby, tj. 23. dubna 2009, 26,940 Kč/1 EUR (kopie dokladu je přílohou č. 2 materiálu RK-17-2009-14). Dochází tak k rozdílu ve výši 612 854,58 Kč. Tento kurzový rozdíl vzniklý při přepočítávání částek mezi EUR a CZK jde při této platbě ve prospěch příjemce grantu - tj. kraje Vysočina v souladu s ustanovením Příručky pro příjemce grantu z FM EHP/Norska.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace ve výši 6 811 590,42 Kč na zvláštní účet kraje FM EHP/Norsko -sub-projekty za účelem financování programu Kulturní dědictví Vysočiny v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 6 811 590,42 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - sub-projekty) dne 23. 4. 2009.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko -sub-projekty o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 6 811 590,42 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - sub-projekty) .
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz