Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-10

RK-17-2009-10.doc  RK-17-2009-10pr1.xls
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-17-2009-10
NázevNávrh rozpočtového opatření - převod zůstatku ze zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv
Zpracoval A. Zítková
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod zůstatku ze zvláštního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci Opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu.
V letech 2004 - 2008 bylo realizováno krajem Vysočina grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 (dále jen GS), implementované v rámci Opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu. Cílem GS bylo zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení
a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění.
Financování GS probíhalo prostřednictvím tzv. ex-post plateb, což znamenalo, že příjemci dotace předfinancovávali výdaje v rámci grantových projektů prvotně z vlastních zdrojů. Dotace z veřejných zdrojů jim byla poskytnuta následně po schválení vyúčtování jednotlivých etap projektu. Tento způsob financování byl pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO ) velice rizikový. V případě jejich nezájmu o realizaci grantových projektů v rámci GS hrozilo,
že nebude plněno čerpání alokací za jednotlivé roky. Z tohoto důvodu přistoupil kraj Vysočina k podpoře absorpční kapacity v rámci GS zavedením systému poskytování bezúročných půjček NNO realizujícím grantové projekty. Půjčky z rozpočtu kraje nahradily systém předfinancování z vlastních zdrojů. Příjemci po obdržení dotace z veřejných prostředků vrátili kraji půjčku zpět. V rámci jednoho grantového projektu mohla být poskytnuta půjčka do výše 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro tento účel byl v roce 2006 zřízen bankovní účet s názvem Půjčky na projekty EU (č. účtu 4200060188/6800). Bankovní účet byl průběžně dotován z Fondu strategických rezerv až do výše 34 200 000,- Kč. V průběhu realizace GS bylo systémem bezúročných půjček podpořeno 17 projektů realizovaných NNO dle materiálu č. RK-17-2009-10, př. 1. Celková výše poskytnutých a splacených půjček činí 43 985 671,- Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že byla realizace GS ukončena ke dni 30. 6. 2008
a do 31. 12. 2008 proběhlo závěrečné vyúčtování GS včetně splacení všech půjček poskytnutých NNO realizujícím grantové projekty, lze vrátit finanční prostředky ze zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv. Rozdíl mezi částkou předfinancování z FSR a celkovou výší poskytnutých půjček je způsoben opakovaným využitím splátek půjček k předfinancování dalších projektů.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina schválit:
- převod konečného zůstatku ve výši 34 857 269,56 Kč ze zvláštního účtu Půjčky na projekty EU včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení předfinancování grantových projektů v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006;
- rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty ve výši převodu konečného zůstatku 34 857 269,56 Kč včetně připsaných úroků za
2. čtvrtletí 2009.
StanoviskaOdbor ekonomický
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod konečného zůstatku ve výši 34 857 269,56 Kč ze zvláštního účtu Půjčky na projekty EU včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení předfinancování grantových projektů v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Půjčky na projekty EU ve výši převodu konečného zůstatku 34 857 269,56 Kč včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz