Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-09

RK-17-2009-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-17-2009-09
NázevStavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář, H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí uspořádání silniční sítě v souvislosti s plánovanou stavbou ŘSD ČR I/19 Kámen obchvat .
Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje stavbu I/19 Kámen obchvat. Jedná se o obchvat obce Kámen a rekonstrukci silnice I/19 v celkové délce 3,41 km. Po realizaci obchvatu dojde k vyřazení stávající silnice I/19 v úseku procházejícím obcí a za obcí směrem na Pelhřimov. ŘSD potřebuje zesmluvnit budoucí převody vyřazeného úseku silnice I/19 a proto se obrátilo na obec Kámen a kraj Vysočinu s návrhy na budoucí převzetí vyřazovaných úseků. V této věci se uskutečnilo několik jednání a dosud nebylo dosaženo úplné dohody o rozsahu převzetí vyřazovaných úseků do vlastnictví obce a kraje.
Je shoda na tom, že úsek od obce Kámen směrem na Pelhřimov převezme obec jako místní komunikaci a kraj Vysočina převezme úsek uvnitř obce v délce cca 250 m tak, aby bylo zajištěno propojení krajských silnic III/01922 a III/01923. Sporný je úsek od stávající křižovatky uvnitř obce silnic I/19 a III/01922 - výjezd z obce směrem na Tábor. Jedná se konkrétně o úsek stávající silnice I/19 v délce cca 500 m a navazující nově plánovanou komunikaci souběžnou s novou trasou obchvatu ke křižovatce se silnicí II/128 v délce cca 780 m. Tuto novou komunikaci požadovala na ŘSD vyprojektovat obec z důvodů zachování příjezdu do obce ze směru od Tábora jako náhradu za stávající napojení obce z tohoto směru současnou silnici I/19.
Kraj Vysočina na všech dosavadních jednáních zastával stanovisko, že tento úsek silnice do svého vlastnictví převzít nechce. Dle názoru OM a ODSH se nejedná o komunikaci charakteru krajské silnice a napojení obce z nové křižovatky plánovaného obchvatu považuje za dostatečné. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4. 6. 2008 vyslovilo nesouhlas s převzetím tohoto úseku komunikace do svého vlastnictví s odkazem na snahu zabránit vysídlování obce a s vědomím, že obec není schopná zajistit sjízdnost této komunikace v zimním období tak, aby byla zachována dopravní obslužnost (viz materiál RK-17-2009-09 př.1). ODSH se domnívá, že dopravní obslužnost obce veřejnou autobusovou dopravou je možné v zimě dostatečně zajistit z nové křižovatky plánovaného obchvatu s tím, že pro obec Kámen bude výrazně méně finančně náročné udržovat pro otočení autobusů vhodnou plochu (otočku) na místní komunikaci, a mimo zimní období je možné vést veřejnou linkovou dopravu po nové komunikaci ze směru od Tábora.
Poslední jednání v této věci se uskutečnilo v dubnu letošního roku za účasti starosty obce Kámen Dalibora Jaroše, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku Ing. Libora Joukla a zástupců OM a ODSH. Na jednání byl potvrzen dosavadní názor kraje Vysočina na budoucí uspořádání silniční sítě do realizaci obchvatu.
Návrh řešení OM a ODSH navrhují převzít v budoucnu od ČR ŘSD úsek stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/01923 a k tomu doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina. Současně OM a ODSH doporučují nepřevzít stávající silnici I/19 a nově plánovanou komunikaci v úseku od stávající křižovatky silnic I/19 a III/01922 po novou křižovatku silnic I/19 a II/128.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souvislosti s přípravou stavby I/19 Kámen obchvat ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR:
* uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví po dokončení stavby I/19 Kámen obchvat úsek stávající silnice I/19 od křižovatky se silnicí III/01922 po křižovatku se silnicí III/01923;
* nepřevzít stávající silnici I/19 a nově plánovanou komunikaci v úseku od stávající křižovatky silnic I/19 a III/01922 po novou křižovatku silnic I/19 a II/128.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz