Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-04

RK-17-2009-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-17-2009-04
NázevUzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemních smluv na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Stavební práce se budou týkat hlavně úpravy nevyhovujících směrových oblouků a úpravy šířkového uspořádání silnice. Součástí stavby jsou též přeložky navazujících komunikací a inženýrských sítí. Celková délka rekonstrukce je 1852 m.
Z projektové dokumentace zpracované společností PROfi Jihlava spol. s r. o. vyplývá potřeba uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby. Pronajaté pozemky budou sloužit jako manipulační plocha, plocha k umístění dočasné skládky ornice a zeminy, zařízení staveniště a pro úpravu zemědělských sjezdů.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v katastrálním území Zašovice a Okříšky dle materiálu
RK-17-2009-04, př. 1, nájemní smlouvy za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 5,- Kč/m2/rok (dle tohoto výměru je max. cena 5,- Kč/m2/rok pro k. ú. Zašovice
a 7,- Kč/m2/rok pro k. ú. Okříšky). Celková plocha dočasného záboru je 8218 m2. Nájem bude uzavřen na dobu určitou a to na jeden rok od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-17-2009-04, př. 1 za cenu 5,- Kč/m2/rok s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz