Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-02

RK-17-2009-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-17-2009-02
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt eParticipate
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2007 byl Radou kraje usnesením číslo 1343/28/2007/RK schválen vstup kraje Vysočina do projektu eParticipate, který by měl trvat až do září roku 2009.
Projekt měl ověřit fungování a vhodně implementovat technologii pro videokonferenční internetové přenosy a jejich prostřednictvím zkvalitnit komunikaci mezi krajem a občany, či lépe řečeno zlepšit přístup občana k informacím ohledně činnosti veřejné správy v regionu.
Kraj Vysočina v rámci tohoto projektu zrealizoval nákup technologie umožňující videopřenos nejen zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina. Tato technologie je využívána například pro přenosy různých seminářů nebo pro přenosy zasedání měst kraji Vysočina.

V letošním roce je plánován nákup nového hlasovacího systému, nákup licence k softwaru a počítáno s realizací pracovních cest souvisejících s projektem.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 800 tisíc Kč při současném navýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 800 tisíc Kč za účelem financování aktivit projektu eParticipate v roce 2009.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 4. 5. 2009 je 16 205 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 800 000 Kč určenou na financování aktivit projektu eParticipate v roce 2009.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz