Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-41

RK-16-2009-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-16-2009-41
NázevDoplnění akce II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení šesti nových jmenovitých akcí do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akce na jejichž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doplnit do přílohy D2: Investice v dopravě jmenovitou akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov , jejíž realizace se předpokládá, za stejných podmínek jako již šest výše zmíněných akcí, v roce 2009. Zařazení nové jmenovité akce nevyvolá v roce 2009 požadavek na zvýšení schválených finančních prostředků v příloze D2: Investice v dopravě.
Příprava projektové dokumentace pro zadání stavby byla již zahájena a bude dokončena do 8. 5. 2009. Proto je obsahem materiálu RK-16-2009-41 současně i rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce.
Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 9,1 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou Investing Třebíč s.r.o., Marie Majerové 900/2, 674 01 Třebíč.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* schválit doplnění nové jmenovité akce II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov do Přílohy D2: Investice v dopravě
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov, dle materiálu RK-16-2009-41, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-41, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-41, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 11. 5. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 4. 6. 2009 do 11.00 hod.
* otevírání obálek - 10. 6. 2009 ve 13.00 hod.
* zahájení prací - červenec - srpen 2009
* dokončení předmětu díla - do 30. 9. 2009
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci II/348, II/131 Štoky -Petrovice - Větrný Jeníkov ;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-41, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov dle materiálu RK-16-2009-41, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-41, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz