Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-40

RK-16-2009-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-16-2009-40
NázevDoplnění akce II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení šesti nových jmenovitých akcí do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akce na jejichž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doplnit do přílohy D2:Investice v dopravě jmenovitou akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 , jejíž realizace se předpokládá, za stejných podmínek jako již šest výše zmíněných akcí, v roce 2009. Zařazení nové jmenovité akce nevyvolá v roce 2009 požadavek na zvýšení schválených finančních prostředků v příloze D2: Investice v dopravě.
Příprava projektové dokumentace pro zadání stavby byla již zahájena a bude dokončena do 8. 5. 2009. Proto je obsahem materiálu RK-16-2009-40 současně i rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce.
Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 15,2 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou
IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* schválit doplnění nové jmenovité akce II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 do Přílohy D2: Investice v dopravě
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 , dle materiálu
RK-16-2009-40, příloha 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-40, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-40, příloha 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 11. 5. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 4. 6. 2009 do 11.00 hod.
* otevírání obálek - 8. 6. 2009 ve 13.30 hod.
* zahájení prací - červenec - srpen 2009
* dokončení předmětu díla - do 30. 9. 2009
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
doplnění přílohy D2: Investice v dopravě o novou jmenovitou akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 ;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-40, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 dle materiálu RK-16-2009-40, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-40, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz