Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 16/2009, které se bude konat dne 05.05.2009 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2009
2. Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-16-2009-02)
3. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-16-2009-03)
4. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Kejžlice - bodová závada
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-16-2009-04)
5. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-16-2009-05)
6. Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-16-2009-06)
7. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-16-2009-07)
8. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-16-2009-08)
9. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice u Želivi a obci Sedlice
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-16-2009-09)
10. Bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-16-2009-10)
11. Souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví kraje v k. ú. Třešť, uzavření smlouvy o výpůjčce
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-16-2009-11)
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci akce Velká cena Jihlavy 2009
    (9:55 10:00, I. Šteklová, RK-16-2009-12)
13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
    (10:00 10:05, A. Krištofová, RK-16-2009-13)
14. Fond Vysočiny - projekt FV 024/182/07
    (10:05 10:10, K. Lisá, RK-16-2009-14)
15. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    (10:10 10:15, K. Lisá, RK-16-2009-15)
16. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
    (10:15 10:20, K. Lisá, RK-16-2009-16)
17. Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
    (10:20 10:25, K. Lisá, RK-16-2009-17)
18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
    (10:25 10:30, K. Lisá, RK-16-2009-18)
19. Doplnění akce II/410 od I/23 - Želetava do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
    (10:30 10:35, H. Strnadová, RK-16-2009-19)
20. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec
    (10:35 10:40, H. Strnadová, RK-16-2009-20)
21. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky
    (10:40 10:45, H. Strnadová, RK-16-2009-21)
22. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/351 hr.okr.Třebíč - Třebíč
    (10:45 10:50, H. Strnadová, RK-16-2009-22)
23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov
    (10:50 10:55, H. Strnadová, RK-16-2009-23)
24. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
    (10:55 11:00, H. Strnadová, RK-16-2009-24)
25. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav
    (11:00 11:05, H. Strnadová, RK-16-2009-25)
26. Hry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
    (11:05 11:10, M. Pech, RK-16-2009-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
    (11:10 11:15, M. Pech, RK-16-2009-27)
28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy stavební Třebíč a Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
    (11:15 11:20, M. Pech, RK-16-2009-28)
29. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
    (11:20 11:25, M. Pech, RK-16-2009-29)
30. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2008
    (11:25 11:30, V. Švarcová, RK-16-2009-30)
31. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
    (11:30 11:35, V. Švarcová, RK-16-2009-31)
32. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
    (11:35 11:40, L. Kettner, RK-16-2009-32)
33. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
    (11:40 11:45, L. Kettner, RK-16-2009-33)
34. Vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
    (11:45 11:50, L. Kettner, RK-16-2009-34)
35. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (11:50 11:55, L. Kettner, RK-16-2009-35)
36. Centralizovaná veřejná zakázka malého rozsahu Identifikační náramky
    (11:55 12:00, L. Kettner, RK-16-2009-36)
37. Informace o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o.
    (12:00 12:05, L. Kettner, RK-16-2009-37)
38. Výběrové řízení Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
    (12:05 12:10, L. Kettner, RK-16-2009-38)
39. Dotace na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
    (12:10 12:15, Z. Ryšavý, RK-16-2009-39)
40. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz