Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-39

RK-16-2009-39.doc  RK-16-2009-39pr1.doc  RK-16-2009-39pr2.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-16-2009-39
NázevDotace na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
Zpracoval D. Vacková
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí v návaznosti na materiál RK 06-2009-38 schválený usnesením 0214/06/2009/RK ze dne 10. 2. 2009 předkládá Radě kraje materiál, který navrhuje řešit situaci s plánovaným ukončením činnosti státní Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou pomocí dotace na zpracování projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Stanice pro handicapované živočichy i střediska ekologické výchovy jsou ve velké většině krajů z krajských prostředků podporovány - v kraji Vysočina zajišťoval dosud tuto činnost stát (jako v jediném kraji v ČR), od roku 2010, pokud by stanice zanikla, by byla tato činnost nezajištěná. Zásadním problémem pro další existenci stanice jsou nevypořádané majetkové vztahy. Pozemky a budovy stanice jsou v současné době částečně v majetku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK) a částečně v podílovém vlastnictví soukromých vlastníků (restituce v hodnotě cca 4,8 mil. Kč). Dalším problémem je neuspokojivý stav budov a chovatelských zařízení. Po jednáních s AOPK je zřejmé, že AOPK majetek nevyřeší. AOPK naopak doporučila majetkový problém řešit žádostí o dotace z EU. Využití prostředků EU je cestou, jak vyřešit nejen výkup majetku stanice, ale i potřebu stavebních úprav a vybavení stanice po ukončení provozu pod AOPK. Z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6. 2 - podpora biodiverzity jsou podporovány projekty na rekonstrukce stanice pro handicapované živočichy a uznatelnými náklady jsou jak výkup nemovitostí včetně pozemků, tak rekonstrukce a pořízení vybavení i náklady na přípravu žádosti a projektovou přípravu (do výše 7 % přímých realizačních nákladů).
Dne 8. 4. 2009 byla založena obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov, o. p. s. - viz příloha č. 1 - a zažádala o zápis do rejstříku obecně prospěšných společností. Tato nově založená Stanice Pavlov, o.p.s. může zajistit pokračování péče o handicapované živočichy, ekologickou výchovu a navazující aktivity Stanice ochrany fauny v Pavlově, ale v současnosti nemá potřebné finanční prostředky. Zakladatelé Stanice Pavlov, o.p.s. zažádali kraj Vysočina - viz příloha č. 1 - o poskytnutí dotace nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s. na zahájení přípravy projektu do Operačního programu životní prostředí ve výši 200 000,- Kč. Předpokládané náklady rekonstrukce činí 15 mil., ale částka bude upřesněna po pořízení stavebních průzkumů a projektové dokumentace. Termín k předkládání projektů z tohoto dotačního titulu je říjen 2009. Proto je nezbytné zahájit práce na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí bezodkladně.
Přesto, že rozhodující část finančních potřeb bude možné zajistit z dotačních zdrojů, bude transformace pracoviště pro nově vzniklou organizaci nepochybně organizačně i finančně velmi náročná a neobejde se bez podpory kraje Vysočina. Vedle dotace 200 tis. Kč, která je předmětem této žádosti, hodlá Stanice Pavlov, o.p.s. usilovat o půjčku na úhradu zbývajících nákladů na zpracování žádosti ve výši 300 tis. Kč (jde o uznatelné náklady projektu, které budou po obdržení prostředků z dotace kraji Vysočina vráceny). Společnost se bude rovněž ucházet o podporu kraje Vysočina při zajištění 10% spoluúčasti na realizaci projektu
(1,5 mil Kč). Dále bude Stanice Pavlov, o.p.s. také usilovat o získání půjčky, která by umožnila vykoupit nemovitosti již před realizací projektu a nikoliv až po obdržení prostředků na výkup z dotace OPŽP (převedení těchto prostředků lze předpokládat až v roce 2011). Věcná a finanční konkretizace bude možná až po rozpracování žádosti do OPŽP a jejích příloh (stavební dokumentace, rozpočet apod).
Je třeba počítat také s tím, že bez podpory kraje Vysočina se neobejde ani následný provoz stanice. Stanice pro handicapované živočichy jsou ve většině krajů ČR podporovány z krajských rozpočtů, Kraj Vysočina dosud na zajištění těchto činností prostředky nevynakládal právě proto, že péči o handicapované živočichy zde jako v jediném kraji zajišťovalo ( a do konce roku 2009 bude zajišťovat) pracoviště financované státem.
Velká většina aktivit Stanice ochrany fauny v Pavlově je významná zejména v rámci kraje Vysočina a to především kromě výše uvedeného útulku pro handicapované živočichy též jako středisko ekologické výchovy zaměřené na ochranu ohrožených druhů a tzv. Záchranné centrum CITES (Ministerstvem ŽP akreditované pracoviště pro příjem živočichů zabavených Českou inspekcí životního prostředí z nezákonných chovů, nezákonného obchodování a tranzitů mezinárodně chráněných druhů živočichů). Zachování stanice, její rekonstrukce s využitím prostředků EU a rozšíření činnosti dle požadavků kraje Vysočina má na Světelsku s vysokou nezaměstnaností i sociální význam.
Návrh řešení Odbor životního prostředí považuje za potřebné, aby záchranná stanice, byť v transformované formě, v kraji dále fungovala, neboť v opačném případě dojde k absenci potřebného zařízení v kraji Vysočina a občané kraje budou muset odvážet zraněné či jinak handicapované živočichy do podobných zařízení mimo kraj Vysočina (ale i v tomto případě by bylo vhodné, aby pak kraj Vysočina na tato zařízení určitou částkou přispíval).
Odbor životního prostředí navrhuje Radě kraje Vysočina schválit poskytnutí dotaci obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. na zahájení přípravy žádosti do Operačního programu životní prostředí. Protože v rozpočtu kraje na kapitole Životní prostředí nejsou alokovány finanční prostředky na krytí projektů z OPŽP, navrhuje Odbor životního prostředí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Životní prostředí, paragraf 3741 o částku 200 000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaOSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 28. 4. 2009 je 18 595 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. dotaci ve výši
200 000,- Kč dle materiálu RK-16-2009-39, př. 2 za podmínky jejího vzniku zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 200 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000,- Kč.
Odpovědnost OŽP
Termín do 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz