Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-38

RK-16-2009-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-16-2009-38
NázevVýběrové řízení Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Koten
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na investiční akci Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod v předpokládané hodnotě cca 24 mil Kč (s DPH).
V rámci realizace projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina bylo schváleno usnesením č. 1415/31/2008/RK podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil uvedený projekt do Regionálního operačního programu NUTS 2 JV, kde byl tento projekt po názvem Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod registrován pod číslem CZ.1.11/3.4.00/02.00737. Projekt byl schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na 17. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 5. 2. 2009. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a na základě dokumentace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dne 30. 3. 2009.
Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti přípravy výběrového řízení byla pro administraci zakázky objednána poradenská firma RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno (jde o celkovou koordinaci zadávacího řízení a výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve smyslu § 151 citovaného zákona v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-16-2009-38, př. 9).
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-16-2009-38, př. 1, RK-16-2009-38, př. 2 a RK-16-2009-38, př. 3, RK-16-2009-38, př. 4, RK-16-2009-38, př. 5, RK-16-2009-38, př. 6, RK-16-2009-38, př. 7
a RK-16-2009-38, př. 8;
* v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-16-2009-38, př. 9, pověřit společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona 137/2006 Sb. a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle materiálu
RK-16-2009-38, př. 10;
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu
RK-16-2009-38, př. 11;
* jmenovat členy hodnotící komise dle materiálu RK-16-2009-38, př. 12.
Návrh na jmenování hodnotící komise předpokládá doplnění zástupců z řad členů zastupitelstva, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.

K provedení zadávacího řízení se navrhují termíny dle harmonogramu - materiál
RK-16-2009-38, př. 13.

Dokumentace k výběrovému řízení:
RK-16-2009-38, př. 1 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Textová část
RK-16-2009-38, př. 2 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Obchodní podmínky
RK-16-2009-38, př. 3 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Technická specifikace
RK-16-2009-38, př. 4 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Formulář - hodnocení nabídek
RK-16-2009-38, př. 5 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Formulář - nabídková cena
RK-16-2009-38, př. 6 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Formulář - referenční dodávky
RK-16-2009-38, př. 7 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Formulář - výkaz obratu
RK-16-2009-38, př. 8 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Formulář - seznam techniků
RK-16-2009-38, př. 9 - Mandátní smlouva
RK-16-2009-38, př. 10 - Plná moc ke zveřejnění v ISVZ
RK-16-2009-38, př. 11 - Komise pro otevírání obálek
RK-16-2009-38, př. 12 - Hodnotící komise
RK-16-2009-38, př. 13 - Harmonogram
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-16-2009-38, př. 1,
RK-16-2009-38, př. 2, RK-16-2009-38, př. 3, RK-16-2009-38, př. 4, RK-16-2009-38, př. 5,
RK-16-2009-38, př. 6, RK-16-2009-38, př. 7 a RK-16-2009-38, př. 8;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-16-2009-38, př. 9 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-16-2009-38, př. 10;
jmenuje
* členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-16-2009-38, př. 11;
* členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-16-2009-38, př. 12.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz