Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-37

RK-16-2009-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-16-2009-37
NázevInformace o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o.
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. na realizaci akce Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov . Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.
Dne 10. 10. 2008 byla uzavřena kupní smlouva na realizaci výše uvedené akce. Prodávajícím je firma PURO-KLIMA, a.s., která byla vybrána jako vítězný uchazeč veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení.
Realizace předmětu koupě byla rozdělena v souladu s probíhajícími stavebními pracemi a s ohledem na zajištění provozu nemocnice do tří etap. Z důvodu, že stavební práce na dokončení první etapy byly prodlouženy o dva měsíce s podmínkou, že toto prodloužení neovlivní termín úplného dokončení celého díla, firma PURO-KLIMA nemohla dodržet termín dodávek technologií uvedený ve smlouvě (nejsou k dispozici prostory, kam by bylo možné přístroje a vybavení teriéru dodávat).
Zároveň bylo nutné přesunout některé přístroje, které měly být původně dodány ve druhé a ve třetí etapě do první etapy (budou uvedeny do provozu již nyní) a některé přístroje, které byly původně naplánovány k využití v etapě první a budou využívány až později, přesunout do třetí či druhé etapy.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví na základě jednání se zhotovitelem akce připravil a předal k podpisu návrh dodatku smlouvy. Dodatkem byl změněn termín plnění první etapy veřejné zakázky, byl proveden přesun položek mezi etapami (celková cena zůstala bez změny) a současně byl dále na základě požadavku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod doplněn text týkající se součinnosti zhotovitele při finanční kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
Text dodatku je přílohou č. 1 - 1d materiálu RK-16-2009-37.
Odbor zdravotnictví předkládá výše uvedenou zprávu s tím, že v souladu s čl. 3 odst. 11 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je oprávněn rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní, o rozhodnutí je informována rada na nejbližším zasedání.
Radě kraje se navrhuje vzít na vědomí uzavření dodatku Kupní smlouvy na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. dle materiálu RK-16-2009-37, př. 1 - 1d.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o uzavření dodatku č. 1 Kupní smlouvy ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. dle materiálů RK-16-2009-37, př. 1 - 1 d.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 5. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz