Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-31

RK-16-2009-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-16-2009-31
NázevŽádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace kraje na úseku sociálních služeb mají schválenou předběžnou výši dotací MPSV, která představuje významnou část zdrojů krytí provozních nákladů v roce 2009. U některých příspěvkových organizací je dotace z MPSV na rok 2009 oproti roku 2008 výrazně snížena (až o 50%). Příspěvkové organizace se proto v důsledku této nižší dotace z MPSV dostávají opakovaně do platební neschopnosti. Protože první platba z MPSV byla proplacena až k 24.3.2009, schválila rada kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím, které by nebyly schopny zajistit výplatu mezd za měsíc leden a únor. Výplatu mezd za měsíc březen, byly organizace schopny uhradit z obdržené platby z MPSV. Protože schválená dotace z MPSV je nižší než v roce 2008, byla i zaslaná platba za 1. pololetí nižší než v roce minulém. Organizace se proto dostávají znovu do situace, kdy nejsou schopny zajistit plnou úhradu mezd za měsíc duben včetně uhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění a úhradu potřebných faktur.
Návrh řešení Pro všechny příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb jsou v rozpočtu kraje schváleny příspěvky na provoz. Pro zajištění výplaty mezd za 1/2009 byla příspěvkovým organizacím na základě usnesení 0174/05/2009/RK uvolněna polovina schválené dotace na rok 2009. Aby příspěvkové organizace mohly uhradit potřebné faktury a zajistit výplatu mezd za 4/2009 navrhujeme radě kraje schválit použití finančních prostředků na rezervním a investičním fondu. U organizací, které ani při zapojení těchto prostředků nebudou schopny uhradit vzniklé náklady, navrhujeme poskytnout návratnou finanční výpomoc, kterou budou příspěvkové organizace na účet kraje vracet v termínu do 20. 9. 2009. Po obdržení příslušné dotace na provoz organizace také zajistí převedení peněz zpět na uvedené fondy. Navrhované řešení neovlivní rozpočet kraje. Tímto způsobem kraj postupoval již v roce 2008, kdy byl řešen podobný problém. Výše uvedená situace byla projednána s ekonomickým odborem.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu, tj. poskytnout ÚSP Těchobuz finanční výpomoc ve výši 1 690 tis. Kč a ÚSP Jinošov ve výši 500 tis. Kč nemá připomínky. Důvodem pro tento postup je nedostatek vlastních finančních prostředků (ÚSP Těchobuz k 31.3.2009 měl na účtech u banky volné zdroje ve výši 743 tis. Kč) k zajištění výplaty mezd za měsíc duben a úhrady dodavatelských faktur. (u ÚSP Těchobuz předpokládaná potřeba prostředků k výplatě mezd - 1 115 tis. Kč a výše závazků z obchodního styku - 1 420 tis. Kč). Obdobně lze hodnotit finanční situaci u ÚSP Jinošov. Vedle toho odbor sděluje, že organizace předchozí půjčené prostředky (ÚSP Těchobuz - 1, 4 mil. Kč a ÚSP Jinošov 0,875 mil. Kč) vrátily na účet kraje a v současnosti tedy nemají vůči zřizovateli žádné závazky.
Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 18 595 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkovou organizaci, IČ 00511676, ve výši 1 690 tis. Kč a Ústav sociální péče Jinošov, příspěvkovou organizaci, IČ 71184601, ve výši 500 tis. Kč s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc duben 2009 s tím, že poskytnutí této výpomoci bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizaci;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 190 tis. Kč s určením pro ÚSP Těchobuz, příspěvkovou organizaci a ÚSP Jinošov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 190 tis. Kč;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do
30. 9. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
* ředitelce ÚSP Těchobuz, příspěvkové organizaci a ředitelce ÚSP Jinošov, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do
20. 9. 2009;
* ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí zapojit v nezbytně nutném rozsahu volné finanční prostředky rezervního a investičního fondu k zabezpečení čerpání osobních nákladů včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění a úhrady závazků z obchodního styku zejména v případech možného překročení lhůty jejich splatnosti s tím, že účetní jednotka tyto prostředky převede a zúčtuje zpět na účet příslušného fondu po obdržení příslušné dotace na provoz.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka ÚSP Těchobuz a ředitelka ÚSP Jinošov
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz