Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-28

RK-16-2009-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-16-2009-28
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy stavební Třebíč a Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým
se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Střední škola stavební Třebíč (dále SŠ stavební Třebíč ) a Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (dále ŠS Humpolec) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 16. 3. 2009 rozhodl písemně ředitel SŠ stavební Třebíč o nepotřebném hmotném majetku:
* Dataprojektor 3M, inventární číslo DHM 109, rok pořízení 1996, pořizovací cena
248 916,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Dataprojektor je morálně zastaralý, parametry (světelný tok, rozlišení, frekvence, jas, kontrast) neodpovídají součastným požadavkům na zobrazování.
Na základě odborného posudku firmy NET EXPERT, v. o. s., Znojemská 1235, Třebíč rozhodl ředitel SŠ stavební Třebíč o tom, že dataprojektor nebude podléhat nabídkovému řízení na www stránkách kraje Vysočina. Navrhuje se jeho likvidace odvozem na sběrný dvůr.

2. Dne 24. 11. 2008. rozhodl písemně ředitel ŠS Humpolec o nepotřebném hmotném majetku:
* Samochodná řezačka TORON typ SP8 049, inventární číslo 482505, rok výroby 1988, pořizovací cena 573 593,- Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Kolový traktor typ Zetor 12145, poznávací značky PE 68-96, inventární číslo 620127, rok výroby 1988, pořizovací cena 227 302 Kč, zůstatková cena 0.

Stav samonosné řezačky odpovídá stáří stroje, je provozuschopná, vadou je netěsnost olejů. Traktor je funkční, vadou je netěsnost olejů, opotřebený motor, převodovka a rozvodovka. Přední náprava vyžaduje celkovou opravu. Oba stroje jsou značně opotřebeny, řezačka
již není užívána a je nahrazena užíváním senážních vozů, traktor je nahrazen používáním jiného stroje.
ŠS Humpolec předložil znalecké posudky zpracované znalcem pro základní obor, ekonomika, odvětví všeobecného strojírenství, zvláštní specializace a zemědělská technika. Cena v daném místě a čase je dle posudku č. 5767/31/2008 u samonosné řezačky stanovena ve výši 21 000 Kč, u traktoru dle posudku 5763/27/2008 je stanovena ve výši
106 200 Kč.
Výše uvedený majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 3. 12. 2008
po dobu 14 dnů. Zájem o tento majetek neprojevila žádná příspěvková organizace kraje,
ale ozvali se zájemci ostatních subjektů. ŠS Humpolec navrhuje prodej tohoto majetku
zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou a to u samonosné řezačky paní Evě Málkové, Markvartice 31, Telč (IČ 40470946), za cenu 29 750 Kč (s DPH), u kolového traktoru
Ing. Pavlovi Metelkovi, Draškov 3, Sevemice (IČ 46495886), za cenu 180 880 Kč (s DPH).


V případě schválení prodeje výše uvedeného majetku radou kraje má ŠS Humpolec s jednotlivými vybranými a výše popsanými zájemci dojednán prodej majetku v 2. období roku 2009.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vyslovila souhlas:
* s vyřazením dataprojektoru 3M, inventární číslo DHM 109 z majetku kraje a s jeho likvidací odvozem na sběrný dvůr;
* s vyřazením samochodné řezačky TORON typ SP8 049, inventární číslo 482505 z majetku kraje a jeho prodejem zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou;
* s vyřazením kolového traktoru typu Zetor 12145, poznávací značky PE 68-96, inventární číslo 620127 z majetku kraje a s jeho prodejem zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením dataprojektoru 3M, inventární číslo DHM 109 z majetku kraje a s jeho likvidací odvozem na sběrný dvůr dle návrhu Střední školy stavební Třebíč;
* s vyřazením samochodné řezačky TORON SP8 049, inventární číslo 482505 z majetku kraje a jeho prodejem v druhém období roku 2009 zájemci paní Evě Málkové, Markvartice 31, Telč s nabídkovou cenou 29 750 Kč (s DPH) dle návrhu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384;
* s vyřazením kolového traktoru typu Zetor 12145, poznávací značky PE 68-96, inventární číslo 620127 z majetku kraje a s jeho prodejem v druhém období roku 2009 zájemci Ing. Pavlovi Metelkovi, Draškov 3, Sevemice, s nabídkovou cenou 180 880 Kč (s DPH)
dle návrhu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč
Termín září 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz