Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-25

RK-16-2009-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-16-2009-25
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky.
Rada kraje usnesením 0528/13/2009/RK dne 14. 4. 2009 schválila zařazení jmenovité akce III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav do přílohy D2:Investice v dopravě. Jedná se o akci, na jejíž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, ale z důvodu předpokládané realizace ještě v letošním roce bylo nezbytně nutné zahájit přípravu projektové dokumentace a dalších podkladů pro podání žádosti neprodleně.
Při stavbě bude provedena modernizaci povrchu silnice v délce cca 11,4 km. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky. Dále bude obnoveno odvodnění, propustky, osazení svodidel a směrových sloupků, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.
Projektová příprava pro zadání stavby bude dokončena do 8. 5. 2009.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou
Investing Třebíč s.r.o., Marie Majerové 900/2, 674 01 Třebíč. .
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav dle materiálu RK-16-2009-25, příloha 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-16-2009-25, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-16-2009-25, příloha 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 11. 4. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 4. 6. 2009 do 12.00 hod.
* otevírání obálek - 10. 6. 2009 ve 10.00 hod.
* zahájení prací - červenec - srpen 2009
* dokončení předmětu díla - do 31. 9. 2009
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2009-25, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav dle materiálu RK-16-2009-25, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-16-2009-25, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz