Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-17

RK-16-2009-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-16-2009-17
NázevMonitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
Zpracoval J. Panáčková, O. Čermáková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá schválením dvou průběžných a jedné závěrečné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektů a poskytnutím finančních dotací v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska.
Usnesením zastupitelstva č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace pro šest sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny.
Na základě výše uvedeného usnesení byly následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými příjemci (dále jen smlouvy ).
Z části IV., bodu 11 smluv vyplývá příjemcům dotace povinnost předkládat čtvrtletně Průběžné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektu (dále jen průběžné zprávy ) a po ukončení realizace sub-projektu předložit do 30 dnů Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu (dále jen závěrečná zpráva ), a to Sekretariátu programu - Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o. (dále jen Sekretariát ).
Dle schváleného Manuálu pro implementaci programu Kulturní dědictví Vysočiny , části IV., bod 7, předá Sekretariát průběžné i závěrečné zprávy, po ukončení jejich kontroly, k autorizaci Zprostředkovateli programu (kraj Vysočina).
Odbor kultury a památkové péče obdržel tyto průběžné zprávy schválené Sekretariátem:
- průběžnou zprávu č. 5 (RK-16-2009-17, př. 1) k sub-projektu CZ 0012/19 Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích
- průběžnou zprávu č. 5 (RK-16-2009-17, př. 2) k sub-projektu CZ 0012/8 Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici .
Tyto průběžné zprávy s ohledem na výše uvedené se předkládají radě kraje ke schválení.

Na základě schválení průběžné zprávy č. 5 sub-projektu CZ 0012/19 (RK-16-2009-17, př. 1), jejíž součástí je Žádost o průběžnou platbu č. 3 (příloha č. 1 průběžné zprávy), bude v souladu s částí V., bodu 1 a 2 příslušné smlouvy poskytnuta příjemci dotace - Diakonii Českobratrské církve evangelické - středisku v Myslibořicích dotace ve výši 516 715,20 Kč.
Vzhledem k tomu, že příjemce dotace sub-projektu CZ 0012/8 nevykazuje v rámci průběžné zprávy č. 5 žádné náklady (Žádost o průběžnou platbu č. 4 je nulová), nebude Římskokatolické farnosti Žirovnice poskytnuta žádná průběžná platba.
Dále odbor kultury a památkové péče obdržel Sekretariátem schválenou závěrečnou zprávu sub-projektu CZ 0012/16 Restaurování hlavního oltáře sv. Floriána v kostele sv. Víta v Pelhřimově (materiál RK-16-2009-17, př. 3). S ohledem na výše uvedené se závěrečná zpráva předkládá radě kraje ke schválení.
Na základě schválení závěrečné zprávy sub-projektu CZ 0012/16 (RK-16-2009-17, př. 3), jejíž součástí je Žádost o závěrečnou platbu č. 1 (příloha č. 1 závěrečné zprávy), bude v souladu s částí V., bodu 1 a 2 příslušné smlouvy poskytnuta příjemci dotace - Městu Pelhřimov závěrečná platba ve výši 228 417,30 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit Sekretariátem zkontrolované a schválené průběžné zprávy dle materiálu RK-16-2009-17, př. 1 a př. 2 a závěrečnou zprávu dle materiálu RK-16-2009-17, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* Průběžné monitorovací zprávy o realizaci sub-projektů dle materiálů RK-16-2009-17, př. 1 a RK-16-2009-17, př. 2;
* Závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-16-2009-17, př. 3.
Odpovědnost obor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz