Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-11

RK-16-2009-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-16-2009-11
NázevSouhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví kraje v k. ú. Třešť, uzavření smlouvy o výpůjčce
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší vydání souhlasu se zřízením parkoviště na pozemku ve vlastnictví kraje a současně uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek stavbou dotčený.
Na odbor majetkový se obrátilo město Třešť se žádostí o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku par. č. 4587 v rozsahu cca 65 m2 v k.ú. a obci Třešť. Město má v úmyslu vybudovat stavbu Zřízení parkovacích stání v ulici Nerudova v Třešti , kterou bude zčásti dotčen výše uvedený pozemek. Parkoviště je navrženo do 19 kolmých stání osobních automobilů. Město Třešť chce požádat Státní zemědělský intervenční fond o finanční dotaci na tuto stavbu. Jednou z podmínek pro získání dotace jsou uspořádané majetkoprávní vztahy. Akceptovatelnou formou pro poskytovatele dotace je existence smlouvy o výpůjčce na dobu minimálně 6 let od uzavření smlouvy. Pozemek dotčený stavbou je zastavěn silnicí III/4065 a v místě parkoviště má dojít ke zúžení vozovky na 8 m. Parkoviště bude odděleno od vozovky odvodňovacím proužkem a nebude součástí silnice. Se stavbou parkoviště vyjádřila souhlas Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava.
Pozemek par. č. 4587 je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava je pozemek veden na LV 1230 pro dané k.ú. a obec.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vyslovit souhlas se stavbou Zřízení parkovacích stání v ulici Nerudova v Třešti , kterou bude částečně, v rozsahu cca 65 m, dotčen pozemek ve vlastnictví kraje a současně uzavřít pro splnění podmínek přiznání dotace smlouvu o výpůjčce na část tohoto pozemku na dobu minimálně 72 měsíců od dne uzavření smlouvy. Se stavbou souhlasí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava, která ve svém stanovisku uvádí, že dotčená část pozemku, na které bude zřízeno parkoviště, nebude součástí silničního tělesa a bude možné ji převést do vlastnictví města Třešť. Vzhledem k časové tísni a neexistenci geometrického plánu není možné uzavřít přímo darovací smlouvu, ale je třeba využít jiný způsob majetkoprávního uspořádání, který bude akceptovatelný pro poskytovatele dotace. Pokud bude stavba zrealizována a geometricky zaměřena, bude možné projednat podmínky převodu zastavěné části pozemku a popř. ukončit smlouvu o výpůjčce před uplynutím dohodnuté doby.
Usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou a rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce minimálně na dobu 72 měsíců.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava uvádí, že souhlasí s vydání stavebního povolení a realizací stavby dle předložené projektové dokumentace a stanoví podmínky, za kterým může být stavba realizována.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Zřízení parkovacích státní v ulici Nerudova v Třešti investora města Třešť, kterou bude dotčen pozemek par. č. 4587 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třešť ve vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem Vysočina a městem Třešť na užívání části pozemku par. č. 4587 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Třešť v rozsahu cca 65 m2 za účelem vybudování a provozování parkovacích státní v ulici Nerudova v Třešti, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 72 měsíců ode dne uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz