Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-09

RK-16-2009-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-16-2009-09
NázevVzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice u Želivi a obci Sedlice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší vzájemné darování pozemků mezi krajem Vysočina o obcí Sedlice a zahájení jednání s fyzickou osobou o výkupu pozemku zastavěného silnicí.
Na odbor majetkový se obrátila obec Sedlice se žádostí o bezúplatný převod (darování) pozemků par. č. 821/1 o výměře 546 m2, par. č. 821/2 o výměře 511 m2, par. č. 821/4 o výměře 38 m2, par. č. 821/5 o výměře 621 m2, par. č. 821/6 o výměře 426 m2, par. č. 821/8 o výměře 42 m2, par. č. 821/12 o výměře 17 m2, par. č. 821/14 o výměře 10 m2, par. č. 821/15 o výměře 522 m2 a par. č. 821/16 o výměře 444 m2. Celková výměra pozemků, o které obec žádá je 3 177 m2. Obec Sedlice opravovala v letech 2006 - 2007 chodníky a následně v roce 2008 provedla Krajská správa a držba silnic Vysočina, provoz Pelhřimov rekonstrukci povrchů silnic III/12924 a III/12925 v obci Sedlice. Silnice i chodníky byly zaměřeny geometrickým plánem č. 283-7/2008 ze dne 24.4.2008. Z tohoto GP vyplývá, že chodníky jsou zastavěny pozemky výše uvedenými, o něž obec Sedlice požádala. Dále bylo zjištěno, že tělesem silnice je zastavěn pozemek par. č. 821/9 - ost. plocha, silnice o výměře 925 m2 ve vlastnictví obce Sedlice, která jej nabízí darem do vlastnictví kraje Vysočina a pozemek par. č.821/10 o výměře 8 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Evy Honových, bytem Praha.
Pozemky, z nichž byly nově vytvořené pozemky odděleny, a to par. č 788 - ost. plocha, silnice, par. č. 816 - ost. plocha, silnice a par. č. 799/1 - ost. plocha, silnice jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov jsou pozemky vedeny na LV 320 pro dané k.ú. a obec.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky obci Sedlice darovat. Pozemky neslouží jako pozemky silniční, jsou zastavěny chodníkem ve vlastnictví obce a pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny jsou nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. Zákonnou podmínkou pro převod pozemků je dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu. Pozemky, které jsou zastavěny silnicemi je třeba získat do vlastnictví kraje a sjednotit tak vlastnictví pozemku a stavby silnice.
V případě, že o darování a o nabytí pozemků do vlastnictví kraje, bude kladně rozhodnuto, bude dodatkem zřizovací listiny KSÚSV upraven rozsah svěřeného materiálu.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat požadované pozemky do vlastnictví obce, nabýt darem pozemek z vlastnictví obce a současně rozhodnout o zahájení jednání s manželi Honovými o výkupu pozemku par. č. 821/10 o výměře 8 m2, odděleného výše citovaným GP z pozemku par. č. 42/1 v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov souhlasí s darováním pozemků obci Sedlice a nabytím pozemků ve vlastnictví obce a Sedlice a fyzickou osobou do vlastnictví kraje Vysočina.
ODSH souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit jednání s manželi Jiřím a Evou Honovými, bytem Chudenická 1066/5, Praha, Hostivař o koupi pozemku par. č. 821/10 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2 v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice do vlastnictví kraje Vysočina;
* zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 821/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2, par. č. 821/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 511 m2, par. č. 821/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, par. č. 821/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 621 m2, par. č. 821/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 426 m2, par. č. 821/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, par. č. 821/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, par. č. 821/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, par. č. 821/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, par. č. 821/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 444 m2, oddělené GP č. 283-7/2008 z pozemků par. č. 788 -ost. plocha, silnice, par. č. 816 - ost. plocha, silnice a par. č. 799/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* darovat pozemky par. č. 821/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2, par. č. 821/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 511 m2, par. č. 821/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, par. č. 821/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 621 m2, par. č. 821/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 426 m2, par. č. 821/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, par. č. 821/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, par. č. 821/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, par. č. 821/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, par. č. 821/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 444 m2, oddělené GP
č. 283-7/2008 z pozemků par. č. 788 -ost. plocha, silnice, par. č. 816 - ost. plocha, silnice a par. č. 799/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedlice;
* nabýt darem pozemek par. č. 821/9 - ost. plocha, silnice o výměře 925 m2 v k.ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice z vlastnictví obce Sedlice do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz