Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-07

RK-16-2009-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-16-2009-07
NázevDarování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku pod chodníkem.
Město Havlíčkův Brod požádalo odbor majetkový svým dopisem ze dne 9. 12. 2008 o darování pozemku pod dokončenou stavbou chodník Horní Papšíkov, Havlíčkův Brod . Podle předloženého geometrického plánu č. 310-463/2008, kterým byla stavba chodníku zaměřena, se jedná o převod nově zaměřeného pozemku par. č. 542/22, odděleného z pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod. Na základě usnesení 1566/33/2007/RK ze dne 20. 11. 2007 uzavřel kraj Vysočina s městem Havlíčkův Brod dne 23. 11. a 4. 12. 2007 smlouvu zakládající právo provést stavbu a tím městu Havlíčkův Brod vzniklo právo provést stavbu chodníku Horní Papšíkov, Havlíčkův Brod. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas pod č.j. ST/1619/2008/soch dne 23. 12. 2008.
Uvedeným usnesením rada kraje také rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníky do vlastnictví investující obce.
Pozemek par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k.ú. Poděbaby a obec Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 287.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemek par. č. 542/22, oddělený geometrickým plánem
č. 310-463/2008 z pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod. Pozemek je zastavěný chodníkem. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod je možné tento pozemek městu Havlíčkův Brod převést. S převodem pozemku také souhlasí ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně.
Dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude převáděný pozemek vyjmut ze správy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat uvedený pozemek do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod souhlasí s převodem požadovaného pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 542/22 o výměře 454 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 310-463/2008 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz