Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-06

RK-16-2009-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-16-2009-06
NázevDarování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky.
Město Havlíčkův Brod požádalo odbor majetkový svým dopisem ze dne 9. 12. 2008 o darování pozemků par. č. 751/50, par. č. 751/51, par. č. 751/52, par. č. 751/53, par. č. 751/54, par. č. 751/55, par. č. 751/56 a par. č. 715/9 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod, které jsou zastavěny chodníky. Město Havlíčkův Brod bylo investorem stavby Oprava silnice II/150 a III/34719 v Perknově, Havlíčkův Brod - chodníky ul. Okrouhlická a Mlýnská . Na základě usnesení 0868/21/2007/RK ze dne 19. 6. 2007 uzavřel kraj Vysočina s městem Havlíčkův Brod dne 21. 6. a 3. 7. 2007 smlouvu zakládající právo provést stavbu a tím městu Havlíčkův Brod vzniklo právo provést stavbu chodníků na pozemcích par. č. 749/1 a par. č. 751/13 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod tak, jak požadoval investor akce město Havlíčkův Brod.
Město Havlíčkův Brod zajistilo geometrické zaměření stavby chodníků ul. Okrouhlická a Mlýnská a tím se zjistilo, že stavba se týká původních pozemků par. č. 751/13 a par. č. 715/3 ale netýká se pozemku par. č. 749/1. Z pozemku par. č. 751/13 byly odděleny pozemky par. č. 751/50, par. č. 751/51, par. č. 751/52, par. č. 751/53, par. č. 751/54, par. č. 751/55 a par. č. 751/56 a z pozemku 715/3 byl oddělen pozemek par. č. 715/9. Zaměřené pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina a jsou zastavěny nově vybudovanými chodníky.
Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas pod č.j. ST/1514/2008/Ha dne 4. 12. 2008.
Pozemky par. č. 751/13 a par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. Perknov a obec Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 3905.
Návrh řešení OM navrhuje pozemky par. č. 751/50, par. č. 751/51, par. č. 751/52, par. č. 751/53, par. č. 751/54, par. č. 751/55, par. č. 751/56 a par. č. 715/9 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod darovat městu Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemky zastavěné chodníky. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod je možné tyto pozemky městu Havlíčkův Brod převést. S převodem pozemků také souhlasí ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně.
Darování předpokládá jako zákonnou podmínku tohoto právního úkonu zveřejnění záměru daru na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na schválení darování uvedených pozemků do vlastnictví města Havlíčkův Brod a současně dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedených pozemků do vlastnictví města Havlíčkův Brod na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat uvedené pozemky do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod souhlasí s převodem požadovaných pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem výše uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. 751/50 o výměře 28 m2, par. č. 751/51 o výměře 332 m2, par. č. 751/52 o výměře 466 m2, par. č. 751/53 o výměře 38 m2, par. č. 751/54 o výměře 299 m2, par. č. 751/55 o výměře 96 m2 a par. č. 751/56 o výměře 30 m2, oddělené geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 751/13 a pozemek par. č. 715/9 o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 751/50 o výměře 28 m2, par. č. 751/51 o výměře 332 m2, par. č. 751/52 o výměře 466 m2, par. č. 751/53 o výměře 38 m2, par. č. 751/54 o výměře 299 m2, par. č. 751/55 o výměře 96 m2 a par. č. 751/56 o výměře 30 m2, oddělené geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 751/13 a pozemek par. č. 715/9 o výměře 90 m2 oddělený geometrickým plánem
č. 454-20080024/2008 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz