Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-05

RK-16-2009-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-16-2009-05
NázevVzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší vzájemné darování pozemků mezi krajem Vysočina o obcí Častohostice.
Na odbor majetkový se obrátila obec Častohostice se žádostí o převod (darování) pozemků, na kterých byly v minulosti vybudovány chodníky. Usnesením 1452/30/2006/RK ze dne 17. 10. 2006 vyslovila rada kraje souhlas se stavbou chodníků v obci Častohostice, kterou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví kraje par. č. 967/1 a par. č. 967/2 v k.ú. a obci Častohostice, rozhodla zveřejnit záměr darování části výše uvedených pozemků zastavěných chodníky a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat části výše uvedených pozemků zastavěných chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 27. 10. - 27. 11. 2006. Obec chodníky vybudovala a předložila OM geometrický plán č. 119-4369/2008 ze dne
15. 9. 2008, kterým byly chodníky zaměřeny. Z GP bylo zjištěno, že silnice III/4118 v k.ú. Častohostice je vybudována částečně na pozemcích obce Častohostice. Jedná se o pozemky par. č. 959/8 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2 oddělený z pozemku par. č. 959/1 a dále par. č. 969/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2 a par č. 969/4 - ost. plocha, silnice o výměře 65 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 969 v k.ú. a obci Častohostice. Obec již projednala darování těchto nově vzniklých pozemků do vlastnictví kraje a usnesením zastupitelstva obce ze dne 23. 3. 2009 darování schválila.
Do vlastnictví obce by dle GP měly být převedeny tyto nově vzniklé pozemky: par. č. 967/3 o výměře 81 m2, par. č. 967/4 o výměře 6 m2, par. č. 967/5 o výměře 44 m2, par. č. 967/6 o výměře 5 m2, par. č. 967/7 o výměře 32 m2, par. č. 967/8 o výměře 39 m2, par. č. 967/10 o výměře 2 m2, všechny oddělené z pozemku par. č. 967/2. Dále jsou předmětem převodu pozemky par. č. 967/11 o výměře 4 m2, par. č. 967/12 o výměře 161 m2, par. č. 967/13 o výměře 3 m2, par. č. 967/14 o výměře 1 m2, par. č. 967/15 o výměře 25 m2, par. č. 967/16 o výměře 257 m2, par. č. 967/17 o výměře 415 m2 a par. č. 967/18 o výměře 88 m2, oddělené z pozemku par. č. 967/1 v k.ú. a obci Častohostice.
Pozemky, par. č. 967/1 a par. č. 967/2, z nichž byly nově vytvořené pozemky odděleny, jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice jsou pozemky vedeny na LV 300 pro dané k.ú. a obec.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky obci Častohostice darovat. Pozemky neslouží jako pozemky silniční, jsou zastavěny chodníkem ve vlastnictví obce a pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny jsou nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. Zákonná podmínka pro převod pozemků dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, tj. zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu byla splněna ve dnech 27. 10. - 27. 11. 2006.
OM dále navrhuje nabýt pozemky z vlastnictví obce Častohostice, které jsou zastavěny silnicí III/4118 do vlastnictví kraje.
V případě, že o darování a o nabytí pozemků do vlastnictví kraje, bude kladně rozhodnuto, bude dodatkem zřizovací listiny KSÚSV upraven rozsah svěřeného materiálu.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat požadované pozemky do vlastnictví obce a nabýt darem pozemky z vlastnictví obce.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí s darováním pozemků obci Častohostice a nabytím pozemků z vlastnictví obce do vlastnictví kraje Vysočina.
ODSH souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků v k.ú. a obci Ćastohostice.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 967/3 o výměře 81 m2, par. č. 967/4 o výměře 6 m2, par. č. 967/5 o výměře 44 m2, par. č. 967/6 o výměře 5 m2, par. č. 967/7 o výměře 32 m2, par. č. 967/8 o výměře 39 m2, par. č. 967/10 o výměře 2 m2, všechny oddělené GP
č. 119-4369/2008 z pozemku par. č. 967/2 a dále pozemky par. č. 967/11 o výměře 4 m2, par. č. 967/12 o výměře 161 m2, par. č. 967/13 o výměře 3 m2, par. č. 967/14 o výměře 1 m2, par. č. 967/15 o výměře 25 m2, par. č. 967/16 o výměře 257 m2, par. č. 967/17 o výměře 415 m2 a par. č. 967/18 o výměře 88 m2, oddělené dle citovaného GP z pozemku par. č. 967/1 v k.ú. a obci Častohostice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice;
* nabýt darem pozemky par. č. 959/8 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2 oddělený z pozemku par. č. 959/1 a dále par. č. 969/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2 a par č. 969/4 - ost. plocha, silnice o výměře 65 m2, oba oddělené dle GP
119-4369/2008 z pozemku par. č. 969 v k.ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohositce do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. června 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz