Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-03

RK-16-2009-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-16-2009-03
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany PO kraje.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny se souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl svěřen do správy nebo si najímat majetek od jiných subjektů k plnění svého hlavního poslání, na dobu delší než 1 rok. Dle metodického pokynu návrhy s takovými majetkoprávními úkony v případě nemovitého majetku předkládá radě kraje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná krajem Vysočina:
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
- nájem nebytového prostoru o výměře 35,44 m2 v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 2003 v Havlíčkově Brodě od pronajímatele ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Územní pracoviště Hradec Králové, IČ 69797111 a to za účelem zřízení skladu. Nájemné navrženo ve výši 12 404 Kč/rok (tj. 350 Kč/m2/rok) s možností úpravy o roční míru inflace, plus spotřeba elektrické energie, zemního plynu na vytápění prostor a poměrné části nákladů na revize, servis a opravy plynového zařízení a elektrorozvodů. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2013 s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek. Dle § 27 odst. 3) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pronajímatel neakceptoval zákonem stanovenou možnost bezúplatného užívání nebytového prostoru pro sjednaný účel.
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
- pronájem nebytového prostoru o výměře 25,2 m2 v přízemí objektu školy č.p. 295 Bělisko v Novém Městě na Moravě, za účelem skladování elektromateriálu. Nájemce Pavel Dvořák, Nové Město na Moravě, IČ 70404216. Nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek. Nájemné navrženo ve výši 16 380 Kč/rok (tj. 650 Kč/m2/rok), s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru.
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace
- podnájem nebytového prostoru o výměře 189,5 m2 v objektu Hotelového domu Morava, Horní č.p. 1679/22 ve Žďáře nad Sázavou, pronajímatel CERUM, Horní 1679/22, Žďár nad Sázavou, IČ 65759800, za účelem poskytování registrovaných služeb sociálního poradenství, tj. provozování detašovaného pracoviště psychocentra. Nájemné ve výši 144 000 Kč/rok (tj. 760 Kč/m2/rok), plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Podnájemní smlouva navržena na dobu určitou pěti let do 30. 6. 2014 , s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek. Psychocentrum nebytové prostory již ke své činnosti užívá na základě smlouvy uzavřené v roce 2004 na dobu určitou do 30. 6. 2009.
Plavecká škola Jihlava
- podnájem nebytového prostoru o výměře 69 m2 v objektu sportovní haly s bazénem č.p. 2684, E. Rošického 6 v Jihlavě, pronajímatel SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČ 60727772, pro účely provozního zázemí plavecké školy, tj. kancelář, šatna, sklad. Nájemné ve výši 40 833 Kč/rok (tj. 592 Kč/m2/rok), s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Podnájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek. Plavecká škola nebytové prostory již ke své činnosti užívá na základě smlouvy uzavřené v roce 2002. O dodatečný souhlas s uzavřením smlouvy plavecká škola požádala na základě zjištění veřejnosprávní kontroly.
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace
- pronájem nebytového prostoru o výměře 74,6 m2 v přízemí budovy č.p. 1710 v ulici Legií v Chotěboři, za účelem zřízení a provozování zubní ordinace. Nájemce MUDr. Martina Seidlová, Chotěboř, IČ 70966125. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2013 s možností výpovědi ze strany nájemce s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo okamžité výpovědi ze strany pronajímatele pokud nájemce bez předchozího souhlasu změní účel nájmu. Nájemné navrženo ve výši 22 380 Kč/rok (tj. cca 300 Kč/m2/rok), plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Nájemce je oprávněn provést, uhradit a odepisovat technické zhodnocení, které provede v nebytového prostoru s předchozím souhlasem pronajímatele za účelem dosažení účelu pronájmu. Ke dni ukončení nájemního vztahu nájemce nebude požadovat od pronajímatele žádnou majetkovou kompenzaci za provedené technické zhodnocení;
- nájem nebytového prostoru o 44,16 m2 v nově budovaném objektu garáže ve dvoře Polikliniky Telč, za účelem garážování sanitních vozidel. Pronajímatel město Telč zrealizuje v termínu do 31.12.2009 stavbu garáže pro potřeby ZZS kraje Vysočina dle odsouhlasené projektové dokumentace a výsledku poptávkového řízení na zhotovitele stavby. Zahájení stavby město podmiňuje uzavřením budoucí nájemní smlouvy. Nájemce ZZS kraje Vysočina uhradí formou tzv. předplaceného nájemného částku ve výši 849 141 Kč odpovídající nákladům na stavbu garáže. Nájemné navrženo ve výši 15 456 Kč/rok (tj. 350 Kč/m2/rok), s možností úpravy o roční míru inflace, plus služby spojené s užíváním nebytového prostoru. Po dobu předplaceného nájemného nebude nájemné hrazeno, předpokládaná doba kompenzace cca 50 let.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 Zásad , je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením nájemních smluv a podnájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-16-2009-03.
StanoviskaOKPP, OŠMS, OZ nemá námitek k uzavření nájemních smluv a podnájemních smluv dle materiálu RK-16-2009-03.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv a podnájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-16-2009-03.
Odpovědnost ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitel Plavecké školy Jihlava, ředitelka Zdravotnické
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz