Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-59

RK-15-2009-59.doc  RK-15-2009-59pr1.doc  RK-15-2009-59pr2.doc  RK-15-2009-59pr3.pdf  RK-15-2009-59pr4.pdf  RK-15-2009-59pr6.doc  RK-15-2009-59pr8.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-15-2009-59
NázevPoskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 5. - 7. 3. 2009 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Z vedení kraje Vysočina se této cesty zúčastnili Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Libor Joukl, náměstek hejtmana, a Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina. Dále se zúčastnil také Ivan Kameník, zástupce Krajské hospodářské komory kraje Vysočina.

Účelem této pracovní cesty bylo představení nového hejtmana, diskuse o konkrétních projektech spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2009, včetně osobní návštěvy a prohlídky možných projektů realizace. Dalším cílem byla výměna kontaktů mezi hospodářskými komorami obou regionů, navázání spolupráce a příprava podnikatelské mise, která proběhne v letošním roce.

Přílohou tohoto materiálu je zápis z výše zmíněné pracovní cesty (RK-15-2009-59, př. 1) včetně tiskové zprávy (RK-15-2009-59, př. 2) a prohlášení o společných projektech na rok 2009 (česká verze: RK-15-2009-59, př. 3, ukrajinská verze: RK-15-2009-59, př. 4), které bylo podepsáno mezi nejvyššími představiteli Vysočiny a Zakarpatské Ukrajiny. Ukrajinská strana přislíbila finanční podíl na všech společných projektech.

Na všech místech, které delegace kraje Vysočina navštívila, i do ukrajinských médií, představil Z. Kadlec nový propagační materiál o dobročinném fondu ViZa. Propagační materiál je ve třech jazykových mutacích - české, ukrajinské a anglické. Jsou v něm představeny základní informace o fondu včetně kontaktů a čísla účtu. Na žádost českých podnikatelů a zájemců o spolupráci byl také otevřen korunový účet fondu ViZa v ČR (RK-15-2009-59, př. 5).

Dne 27. 3. 2009 se uskutečnilo zasedání české části Stálé konference (zápis z jednání je přílohou tohoto materiálu RK-15-2009-59, př. 6). Členové Stálé konference schválili návrh rozpočtu spolupráce kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny na rok 2009 (RK-15-2009-59, př. 7) a předložení žádosti o poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 12. 5. 2009.

K. Nedvědová členy Stálé konference informovala o přípravě aktualizace webových stránek spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny (www.kr-vysocina.cz, spolupráce se zahraničím). Budou zde kromě teritoriálních informací zveřejněny informace o fondu ViZa, českých spolcích, jednotlivých projektech a průběhu spolupráce, tiskové zprávy, zajímavosti a fotogalerie (fotografie z pracovních cest). Členové Stálé konference rozhodli, že informace o aktualizaci webových stránek bude předložena na jednání rady a zastupitelstva s tím, že oba orgány ji vezmou na vědomí, aktuální webové stránky nebudou spuštěny dříve než výše uvedené projedná rada kraje.

Na základě Smlouvy o spolupráci, kde je řečeno, že kompletní Stálá konference (tj. česká i ukrajinská strana) se schází min. jedenkrát ročně, dále na základě dohody obou hejtmanů z pracovní cesty v březnu 2009, se uskuteční pracovní cesta české části Stálé konference do Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 13. - 17. 5. 2009. Členové Stálé konference by informovali hejtmana Zakarpatí o rozpočtu spolupráce na rok 2009, o usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina z 12. 5. 2009 (převod finančních prostředků do fondu ViZa), dále navštívili místa společných projektů, kde by zkontrolovali průběh přípravy k realizaci.

V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 byla schválena pro spolupráci ze Zakarpatskou oblastí Ukrajiny částka 5 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo, § 6223, ORG 1828).

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání č. 4/2008 dne 24. 6. 2008 rozhodlo o uzavření smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa (RK-15-2009-59, př. 8). Tato smlouva byla podepsána dne 25. 6. 2008.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání č. 4/2008 dne 24. 6. 2008 rozhodlo poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa ve výši 4 700 000 Kč dle darovací smlouvy RK-15-2009-59, př. 9. Tato darovací smlouva byla podepsána dne 25. 6. 2008.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-15-2009-59, př. 10.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
OSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor
Aktuální stav čerpání z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223, ORG 1828 ke dni 15. 4. 2009 je 1 713 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí
- aktuální informace o vývoji spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny;
- informace o aktualizaci webových stránek spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
* rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-15-2009-59, př. 10.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz