Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-50

RK-15-2009-50.doc  RK-15-2009-50pr1.doc  RK-15-2009-50pr1upr1.doc  RK-15-2009-50pr2.doc  RK-15-2009-50pr2upr1.doc  RK-15-2009-50pr3.doc  RK-15-2009-50pr3upr1.doc  RK-15-2009-50pr4.doc  RK-15-2009-50pr4upr1.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-15-2009-50
NázevNávrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMateriál navazuje na sérii technickoorganizačních opatření k zajištění daňové optimalizace v souvislosti s dopadem novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 1. 2009, na základě které se kraj Vysočina stane v roce 2009 plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Jedním z dalších opatření je vyjmutí majetku ze správy nemocnic ke dni 1. 5. 2009 a další přípravné práce týkající se dlouhodobého hmotného movitého majetku.

I. doplnění živnostenského oprávnění
Rada kraje usnesením č. 0101/03/2009/RK uložila ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina zajistit úkony spojené s ukončením nájemních smluv a smluv o výpůjčce, které nemocnice uzavřela jménem kraje Vysočina dle podmínek příkazní smlouvy schválené Radou kraje usnesením 586/19/2003/RK dne 3. 6. 2003.

Důvodem tohoto opatření byla změna systému pronajímání části nemovitostí nebo movitých věcí, které nemocnice dočasně nepotřebují ke své činnosti. Tuto činnost do doby přijetí usnesení nemocnice vykonávaly na základě příkazních smluv (nemocnice jménem kraje uzavíraly nájemní smlouvy a zajistily úhradu - výběr nájemného, které následně odvedly do rozpočtu kraje. Kraj tento příjem z nájemného poskytl nemocnicím formou příspěvku na provoz nebo dotace na investice). Po přijetí usnesení došlo ke změně - pronajímání tohoto majetku se nyní realizuje prostřednictvím podnájemních smluv, které nemocnice uzavírají svým jménem (v tomto případě budou tržby z nájemného výnosem nemocnice a stanou se součástí jejich základu daně z příjmů právnických osob). Toto řešení si vyžádalo u některých nemocnic doplnění živnostenského oprávnění, na které navazuje předkládaný návrh na změnu zřizovacích listin.

II. vklad majetku do správy nemocnice
Rada kraje na svém jednání dne 14. 4. 2009 přijala usnesení č. 0523/13/2009/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit Katalog opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic .
Jedním z opatření, definovaným v tomto materiálu, je doporučit zastupitelstvu rozhodnout o svěření vybraných movitých věcí do správy nemocnic s termínem projednání do 12. 5. 2009 v případech, kdy tento dlouhodobý majetek byl pořízen se spoluúčastí státního rozpočtu a dle vydaného rozhodnutí byla účast státního rozpočtu na financování tohoto majetku podmíněna jeho nezcizením třetí osobou (Jedná se o ojedinělé případy pořízení majetku prostřednictvím ISPROFIN).
Změnu užívání tohoto majetku je nutné provést ve formě dodatku ke zřizovací listině ve smyslu § 35 odst. 2 písm. k) zákona o krajích.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu schválit změny zřizovacích listin dle materiálu RK-16-2009-50, př. 1 - 5.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 1;
* Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 2;
* Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 3;
* Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2009-50, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz