Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-27

RK-15-2009-27.doc  RK-15-2009-27pr1.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-15-2009-27
NázevFOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých
Zpracoval O. Wiesnerová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuZáměr vyhlášení grantového programu (dále jen GP ) Rozvoj malých podnikatelů 2009 ve dvou podprogramech, podprogram A - Příspěvek na pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor a podprogram B příspěvek na splácení jistiny účelových úvěrů již poskytnutých na pořízení strojů, technologií a výrobních zařízení.
Podpora malých podnikům je standardní součástí hospodářské politiky kraje Vysočina. Podpora je cílena na překonávání objektivních nevýhod malých podniků ve srovnání s velkými podniky (zejména horší přístup ke kapitálu). Význam podpory malých podniků je zvláště v době hospodářské recese dán jak jejich často rozhodující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich flexibilitou (přizpůsobivostí). Jednou z forem podpory malým podnikům, která je realizována v současné době na úrovni kraje Vysočina, je poskytnutí příspěvku těmto firmám z účelového Fondu Vysočiny. Historicky se tento GP jeví jako jediná účinná pomoc a podpora těmto firmám.
V době hospodářské recese jsou malé firmy velmi zranitelné ve vztahu k útlumu poptávky, druhotné platební neschopnosti a splácení úvěrů, které si firmy vzaly v době, kdy jejich rozvojový potenciál sliboval další růst a vyvolával nutnost investic do technologií. Rychlý nástup ekonomické recese vyústil v mnoha firmách ke změně situace, kdy ubývají zakázky, klesají výnosy, často narůstají pohledávky za odběrateli. Závazky vůči státu, zaměstnancům a bankám však zůstávají konstantní.
Cílem grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 je posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku - v podprogramu A na pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor a v podprogramu B příspěvek na splácení jistiny účelových úvěrů poskytnutých na pořízení technologií a výrobních zařízení. Z tohoto programu budou podpořeny projekty realizované na území kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) zpracoval výzvu pro předkládání žádostí do GP Rozvoj malých podnikatelů 2009 viz materiál RK-15-2009-27, př. 1. Cílem tohoto grantového programu je podpořit malé podniky, které si nemohou žádat o podporu ze zdrojů EU, a posílit tak stabilitu a konkurenceschopnost těchto podniků. Alokace ve výši 14.000.000,- Kč bude rozdělena malým podnikům takto: 11.000.000,- Kč v podprogramu A na nákup nových strojů a zařízení nebo na stavební práce a 3.000.000,- Kč v podprogramu B na splácení jistiny účelových úvěrů poskytnutých bankami od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008. Tato podpora bude poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Z důvodu transparentnosti jsou přiloženy podklady pro hodnocení specifických kritérií grantového programu viz materiál RK-15-2009-27, př. 2.
Grantový program na podporu malých podnikatelů je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina (dále jen PRK ), naplňuje ho v bodě Cíl 1: Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.2.: Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP) s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit Opatření 1.2.1. Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP).
Celková alokace pro PRK - dílčí cíl 1.2. na rok 2009 je 14.000.000,- Kč.
Zůstatek v rámci PRK - dílčího cíle 1.2. - 0,- Kč
StanoviskaStanovisko ORR:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodě 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko VRR:
Stanovisko bude dodáno.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Příspěvek na splácení účelových úvěrů poskytnutých na pořízení technologií a výrobních zařízení dle materiálu RK-15-2009-27, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 8. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz