Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-19

RK-15-2009-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-15-2009-19
NázevPřevod budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod budovy bez čp./ev. postavené na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina.
Usnesením 0105/04/2005/RK rada kraje schválila zahájení jednání s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu stavby budovy bez čp./ev. na pozemku par. č. 52 a pozemku st. par. č. 52 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice do vlastnictví kraje Vysočina. Na základě tohoto usnesení odbor majetkový požádal Úřad o bezúplatné převedení uvedeného nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina. Na základě naší žádostí byl s Úřadem zahájen a veden dialog o vlastní realizaci převodu. Výsledkem jednání po čtyřech letech jednání je, že Úřad na základě přijatého usnesení 1693/37/2008/RK rady kraje uzavřel s příspěvkovou organizací kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice. Výpůjčku na budovu odmítl uzavřít z důvodu, že se mu nepodařilo dohledat nabývací listinu. Budova byla v minulosti při revizi katastru nemovitostí katastrálním úřadem zapsána bez nabývací listiny na list vlastnictví Úřadu ačkoli Úřad neměl k této budově žádné vazby. Naopak Dům dětí a mládeže budovu vede ve své účetní evidenci a dlouhodobě ji užívá k provozu dětských táborů. Dle vyjádření ředitele DDM Jihlava byla budova postavena v letech 1951-1955 organizací Dům pionýrů a mládeže v Jihlavě - právním předchůdcem DDM Jihlava a tím měla podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění přejít do vlastnictví kraje Vysočina. Z jednání s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod vyplynulo, že jedinou možností, jak budovu vlastnicky zapsat na list vlastnictví kraje Vysočina je forma notářského zápisu. Tuto alternativu před dvěma lety Úřad odmítl, nyní s ní souhlasí. Jakmile kraj se stane vlastníkem budovy, Úřad převede pozemek pod touto budovou kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový, vzhledem k výše uvedenému, navrhuje, aby ředitel organizace s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace Mgr. Miroslav Němec učinil před notářem čestné prohlášení o vlastnictví budovy bez čp./ev. postavené na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice. Tato listina bude podkladem pro zápis vlastnického práva k budově pro kraj Vysočinu do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat plnou moc pro Mgr. Miroslava Němce ředitele organizace s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace, podle které bude oprávněn učinit před notářem Čestné prohlášení formou notářského zápisu o vlastnictví stavby bez čp./ev. na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice.
StanoviskaRada kraje Vysočina usnesením 1693/37/2008/RK schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a příspěvkovou organizací kraje Vysočina Dům dětí a mládeže Jihlava na bezúplatné užívání budovy bez čp/ev postavené na pozemku st. par. č. 52 a pozemku st. par. č. 52 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice touto organizací. Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vydat plnou moc pro Mgr. Miroslava Němce ředitele příspěvkové organizace kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava, IČ: 48 46 15 04, podle které bude oprávněn učinit před notářem Čestné prohlášení formou notářského zápisu o vlastnictví stavby bez čp./ev. na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice kraje Vysočina a hospodaření příspěvkové organizace kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz