Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-13

RK-15-2009-13.doc  RK-15-2009-13pr1.xls  RK-15-2009-13pr2.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-15-2009-13
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává přijetí daru pozemků zastavěných silnicemi II/602, III/3791, III/3791A a II/379 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina a darování pozemků zastavěných chodníky a využívaných pro veřejnou zeleň a veřejné prostranství do vlastnictví města Velká Bíteš.
Kraj Vysočina byl v roce 2006 investorem akce Velká Bíteš, silnice III/3791A - stavba 1 - komunikace ul. Kostelní . Touto akcí došlo k rekonstrukci části silnice III/3791A v k. ú. a obci Velká Bíteš. Město Velká Bíteš zároveň provedlo rekonstrukci chodníků a parkoviště podél rekonstruované komunikace.
Kraj Vysočina byl v roce 2008 investorem akce silnice III/3791A Velká Bíteš - křižovatka SO 101 komunikace . Touto akcí došlo k rekonstrukci křižovatky silnic II/379, III/3791 a III/3791A v k. ú. a obci Velká Bíteš. Město Velká Bíteš zároveň provedlo rekonstrukci chodníků a veřejného prostranství podél rekonstruovaných komunikací a výstavbu parkoviště.
Odbor majetkový (dále jen OM) po dokončení obou akcí nechal zaměřit dotčené části silnic a chodníků geometrickými plány.
OM dále na základě požadavku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) nechal zaměřit geometrickým plánem silnice II/379 a III/3791 v k. ú. a obci Velká Bíteš. A dále na základě vlastního zjištění nevypořádaného majetkoprávního stavu nechal OM zaměřit část silnice II/602 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
Na základě všech popsaných geometrických zaměření se zjistilo, že pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př.1 (výměra celkem 3 503 m2) jsou zastavěny tělesy silnic II/602, III/3791, III/3791A a II/379. Vlastníkem pozemků je město Velká Bíteš.
Na základě uvedeného GP se dále zjistilo, že pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př.2 (výměra celkem 3 249 m2) jsou zastavěny chodníky a parkovištěm ve vlastnictví města Velká Bíteš, případně jsou využívány pro veřejnou zeleň a veřejné prostranství. Vlastníkem pozemků je kraj Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje požádat město Velká Bíteš o darování pozemků dle materiálu RK-15-2009-13, př.1 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina.
OM dále navrhuje darovat pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př.2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš.
Těmito majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-15-2009-13, př.2 na úřední desce krajského úřadu, doporučit zastupitelstvu kraje přijmout dar pozemků dle materiálu RK-15-2009-13, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje darovat pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př. 2.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle uvedených GP.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit jednání s městem Velká Bíteš o vzájemném darování pozemků dle materiálu
RK-15-2009-13, př. 1 a materiálu RK-15-2009-13, př. 2;
* zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-15-2009-13, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př. 1 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu RK-15-2009-13, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz