Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-11

RK-15-2009-11.doc  RK-15-2009-11pr1.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-15-2009-11
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Dne 24. 8. 2005 usnesením č. 1059 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy schválila Vláda ČR rozdělení realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami zmíněných komunikací.
Za tímto účelem byla MF ČR systémem programového financování realizována účast prostředků státního rozpočtu na výkupech pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v letech 2003 -2008 (Vysočina získala na své výdaje 25 860 883 Kč za kupní ceny vykoupených pozemků dotaci ve výši 15 681 191 Kč). MF ČR má k 31. 5. 2009 vládě předložit k projednání materiál, týkající se vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu druhé etapy této realizace, včetně návrhu výše potřebných finančních prostředků. Není tedy v současné době jisté, jaký bude další postup vlády a účast státního rozpočtu na řešení problému nevypořádaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.
OM připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků. Bylo provedeno zmapování pozemků v dalších katastrálních územích, kde proběhla digitalizace grafické části informací v katastru nemovitostí a není nutné před výkupem geometricky pozemky pod silnicemi zaměřovat. Dále byla v roce 2008 vyhlášena veřejná zakázka (dále jen VZ) na geometrické zaměření silnic II. a III. třídy. První etapa VZ byla ukončena k 31. 7. 2008 a druhá etapa k 31. 10. 2008.
Kupní ceny vykupovaných pozemků jsou krajem standardně oceňovány podle oceňovacího předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy s použitím platného Výměru MF ČR, kterým se určuje seznam zboží s regulovanou cenou. Minimální cena u pozemků zastavěných silnicemi III. třídy tak v současné době činí 40,- Kč/m2 a u pozemků zastavěných silnicemi II. třídy 50,- Kč/m2 (v katastrálních území měst a v jejich okolí je cena vyšší a to zejména u bývalých okresních měst výrazně - až k 700,- Kč/m2).
Maximální účast státního rozpočtu dosud byla 40,- Kč/m2 vykupovaných pozemků bez ohledu na třídu silnice a katastrální území a nekryla další náklady spojené s výkupy (geometrické zaměření, znalecké posudky, administrativní náklady apod.).
Všechny pozemky dle materiálu RK-15-2009-11, př. 1 byly identifikovány na základě dokončených digitalizací katastrálního operátu prováděných katastrálním úřadem nebo na základě geometrických plánů. U pozemků, kde není uveden původ jeho vzniku, již došlo k zápisu GP do katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zahájit s vlastníky dle materiálu RK-15-2009-11, př. 1 jednání o odprodeji pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy s nabídkou kupní ceny stanovené podle oceňovacího předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy s použitím platného Výměru MF ČR, kterým se určuje seznam zboží s regulovanou cenou. V případě dohody bude realizován výkup těchto pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh na zahájení jednání o výkupech a nabytí pozemků do vlastnictví kraje předkládá OM i za stavu, kdy není jisté, jaký bude další postup vlády a účast státního rozpočtu na řešení problému nevypořádaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, zejména ze dvou důvodů:
- kraj Vysočina vynaložil cca 5 mil. Kč na zpracování geometrických zaměření silnic - pozemků těmito silnicemi zastavěných a je poměrně značné riziko zastarání těchto GP v případě odkládání výkupů
- pokud bude kraj vyčkávat až MF ČR vyhlásí programové financování po projednání a vyhodnocení první etapy ve vládě, nebude časově možné do konce roku zajistit realizaci většího počtu výkupů
Návrh předpokládá rozhodnout zahájit jednání o koupi pozemků do vlastnictví kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2009-11, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2009-11, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz